Hållbar resursanvändning

Vårdklädd kvinna sorterar avfall.
Foto: Johan W Avby

En hållbar resursanvändning handlar om att vi inte använder mer än vi behöver. Självklart med samma höga kvalitet i vård och utbud för patienter och besökare. Det handlar också om att vi väljer varor och tjänster som kan återgå till naturens kretslopp utan att skada.

Vi ställer krav i upphandlingar

I alla våra upphandlingar ställer vi baskrav på leverantörers miljöarbete för att kunna köpa in produkter som är bättre för miljön. I de upphandlingar som har stor påverkan på målen i vårt program för hållbar utveckling ställer vi dessutom ytterligare miljökrav. Det gör att vi kan lägga våra resurser där de ger bäst miljönytta.

Vi har bland annat ställt krav i upphandlingar som gäller livsmedel, inkontinensprodukter, engångsmaterial, möbler och transporter. Vi ställer också krav på det miljöarbete leverantörerna utför själva, ämnen som ingår i produkter och på produkters energieffektivitet.

Vi ser till att produkter återanvänds och återvinns

Genom att återanvända produkter kan vi förlänga deras livslängd och minska påverkan på miljön. Region Jönköpings läns IT-centrum har under lång tid sett till att utbytt men fungerande IT-utrustning återanvänds av andra verksamheter. Produkterna säljs till ett företag som först ser över produkterna och sedan ser till att de får nya användare. Tack vare detta sparar vi energi, kemikalier och sällsynta metaller.

Vi ligger i topp bland Sveriges regioner och landsting när det gäller andelen avfall som går till materialåtervinning. Hela 28 procent av avfallet i våra verksamheter materialåtervinns, i jämförelse med rikssnittet på 30 procent för regioner och landsting.