Regionala strukturbilder

Fyra barn åker kickbike.
Vi bidrar med ett regionalt perspektiv till kommunernas planering av till exempel infrastruktur, boende och fritid. Det skapar förutsättningar för att möjligheterna i alla delar av vårt län kompletterar varandra. Foto: Johan W Avby

Tillsammans med alla länets kommuner och Länsstyrelsen arbetar vi med regionala strukturbilder för Jönköpings län. Att arbeta med strukturbilder innebär att vi kopplar samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner.

Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet.

Strukturbilderna leder till relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv.

Med andra ord handlar det om mer än bara den fysiska planeringen, som framför allt är kommunernas ansvar. Det är kommunerna som bestämmer över hur marken ska användas genom översiktsplaner.

Vår roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer.

Samverkan för regional utveckling

Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, arbetskraft och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas.

De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin.