Fritidsledarutbildning

Vandring
Vandring på fjället

Fritidsledarutbildningen passar dig som i ditt framtida yrke vill arbeta med människor och fritid. Utbildningen innehåller en variation av teoretiska och praktiska moment som bidrar till att utveckla din ledarförmåga och yrkeskompetens.

Vad gör fritidsledaren?

Fritidsledare arbetar med att skapa meningsfull fritid för alla människor. Fritidsledaren möjliggör relationer till och mellan människor och stödjer deras identitetsutveckling. I yrket ingår även att arbeta med demokrati och inflytandefrågor.

Fritidsledarskolorna gör årligen en undersökning för att ta reda på var de utbildade fritidsledarna tar vägen efter avslutad utbildning. Den senaste undersökningen visade att 86,5 procent av de studerande hade anställning sex månader efter examen. Övervägande delen av de studerande som erhöll utbildningsbevis har en för utbildningen relevant tjänst och tillsvidareanställning.

Innehåll

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning förlagd till folkhögskola. Folkhögskolans frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden.

Följande studieområden ingår i utbildningen

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Pedagogik och ledarskapsutbildning
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält
  • Lokal utbildningsprofil och fördjupning
  • Pedagogisk professionell utveckling 

I de teoretiska momenten läser du ämnen som fritidskunskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi och projektkunskap. Under den sista terminen på utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne relaterat till människors fritid.

Den praktiska delen består bland annat av projektarbete, vinterfjällutbildning, kanothajk, fjällvandring samt segling.   Ledarskap i och genom idrott och friluftsliv utgör en viktig del av utbildningen.

Utbildningsprofil

Alla fritidsledarutbildningar på folkhögskolor har samma övergripande utbildningsplan. Varje skola har sedan en lokal profil. Vår utbildning har en hälsofrämjande profil. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att stärka friskfaktorer som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande.

Utbildningen innehåller även för yrket efterfrågade och aktuella kurser, exempelvis estetisk verksamhet, äventyrspedagogik, Machofabriken samt motiverande intervju (MI).

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat på tre praktikperioder

  • Den första praktikperioden genomförs i öppen ungdomsverksamhet
  • Den andra praktikperioden i social verksamhet eller i omsorgsverksamhet
  • Den tredje praktikperioden väljer du själv vad du vill fördjupa dig i. Du har även möjlighet att förlägga praktiken utomlands.