Etableringskurs

Pluggar på etableringskursen
Foto: Johan Werner Avby

Från och med hösten 2015 erbjuder Värnamo folkhögskola etableringskurs för nyanlända invandrare.

Etableringskurserna som folkhögskolor erbjuder är en utbildningsinsats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Etableringskurs på folkhögskola är en studie- och arbetsförberedande insats.

Målgruppen

Målgruppen är personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som ofta har behov av validering och för att kunna studera vidare på till exempel på allmän kurs på folkhögskola, SFI eller Komvux. Då ökar möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och risken för arbetslöshet längre fram i livet minskar.

Kursinnehåll och kurslängd

Etableringskursens längd är på sex månader som innehåller studier i svenska, arbetsförberedande samt orienterande insatser.
Vi kartlägger deltagarnas språknivå och anpassar upplägget därefter.

För att öka deltagarnas möjlighet till arbete utgår man från deltagarnas erfarenheter och identifierar deras målbild. Vi arbetar vidare med att förbättra deltagarnas självförtroende, validera deras kunskaper och erfarenheter, motivera, verklighetsförankra, vidga perspektiven och vägleda.

Konkreta exempel på orienterande insatser är att arbeta med mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, jämställdhet, om hur samhället är organiserat, kulturen i Sverige samt det praktiska vardagslivet.

Under studietiden får kursdeltagarna goda möjligheter att lära känna svenska deltagare för att skapa ett bra socialt kontaktnät och för att utveckla språket än snabbare.

Vid kursens slut får deltagaren ett kompetensintyg som ska ligga till grund för fortsatta studier och en plan som syftar till att närma sig arbetsmarknaden. På Värnamo Folkhögskola sätts också SFI-betyg för att deltagarna ska ha denna grund för vidare studier eller arbete.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för en etableringsplan. Etableringsplanen innehåller insatser som den nyanlända ska delta i. Om etableringskurs på folkhögskola ingår i planen anvisar Arbetsförmedlingen personer till kursen.
 
Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) (Extern länk)