Avslutade projekt

Projektinformation FASTR

Under hösten 2018 beviljades Energikontoret medel för ett nytt transportprojekt; FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Bakgrund

De förnybara alternativen i transportsektorn är idag inte tillräckligt starka och självklara för att samhället ska kunna leva upp till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Spridningen av tillgänglig infrastruktur för tankning och laddning är inte väl fördelad ur stad- och landsbygdsperspektiv. De fördelar för sysselsättning och regional tillväxt för små och medelstora företag som regionalt producerade drivmedel innebär realiseras inte.

Projektfakta

  • Projektet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Pågår januari 2019 till oktober 2023
  • Budget cirka 19 miljoner kronor
  • Sysselsätter cirka 5 personer

FASTR finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Övriga finansiärer: Klimatrådet i Jönköpings län, Fordonsgas Sverige AB, E.ON Biofor Sverige AB, Biond Production AB
(fd Sävsjö Biogas AB), Scania Sverige AB, Johan Eskengren & Partners AB, Gasum AB, Svensk Biogas AB, SEKAB BioFuels & Chemicals AB,  Jönköping Energi AB, HZI Biogas Operations AB, Södra Munksjön Utvecklings AB, June Avfall & Miljö AB, Samverkan Återvinning och Miljö samt kommunerna Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.

Projektmål

Stärkta förutsättningar för att alla fordon i Jönköpings län 
blir oberoende av fossila bränslen - såväl på landsbygd som i tätort.

Övergripande mål

Projektet bidrar på sikt till att:

Jönköpings län ska uppnå en fossiloberoende och effektiv transportsektor genom:

  • En effektiv samverkan i länet för en fortsatt utveckling av förnybara och tranporteffektiva lösningar
  • Att företag och medborgare som bor och verkar i länet, oavsett landsbygd eller tätort, har tillgång till att tanka och ladda sina fordon förnybart (Landsbygd definieras här som områden utanför tätorter. Tätort är en ort som hade fler än 3.000 invånare år 2015 enligt SCB:s befolkningsstatistik)

Jönköpings län ska nå ambitionen att bli ett klimatsmart Plusenergilän senast år 2045 genom att:

  • Det finns regional produktion och lagring av icke-fossila drivmedel och förnybar energi

Klimatpåverkande utsläpp har minskat enligt uppsatta nationella och regionala mål, vilket bidrar till att:

  • Jönköpings län uppnår minst 75 procent lägre utsläpp av växthusgaser från transportsektorn till år 2030, jämfört med 2010 (Det nationella målet är 70 procents minskning, vilket hänvisas till i beslutet, medan det regionala målet är 75 procents minskning enligt Klimat- och energistrategi för Jönköpings län, 2019:18.)

Delmål

Delmål A: Aktörsamverkan för utveckling och kunskap

Delmål A och samverkansaktiviteterna integrerats i övriga delmål och aktiviteter.

Delmål B: Kunskap och förmåga för ökad förändringstakt

Ökad kunskap bland medarbetare och beslutsfattare inom företag och offentliga organisationer om förnybara drivmedel och fossiloberoende transporter, i syfte att säkerställa en effektivare och snabbare omställning till fossilfri transportsektor i länet.

Delmål C: Tanka förnybart och ladda i hela länet

Stärkta förutsättningar för företag och offentliga organisationer att genomföra investeringar i länet i laddnings- och tankningsställen som kan erbjuda förnybara drivmedel i tätort och på landsbygd.

Delmål D: Klimatsmarta upphandlingar och transporttjänster

Förbättrad kompetens bland medarbetare hos offentliga aktörer att genomföra klimatsmarta upphandlingar av transporttjänster i länet samt att transportleverantörerna höjer sin förmåga att leverera med fossilfria transporter.

Delmål E: Produktion av förnybara drivmedel, laddel och vätgas

Effektivare samverkan mellan företag och offentliga aktörer för att stärka förutsättningarna att i länet producera och lagra förnybara drivmedel.

 

Utifrån delmålen har en handlingsplan tagits fram med aktiviteter, tidsplan och målgrupper. 

Många av målen är beroende av resultatet från ”Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel” som Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram och som slutredovisades i oktober 2019.