Biogas i tunga transporter

Biogaslastbil på vägen

Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution i stadsregioner och även interregionalt mellan storstadsregionerna. För att försörja hela Sverige med fossilfri energi kommer det dock att krävas alternativa drivmedel.

Fossilfri metangas ses som ett av flera alternativ till dieselmotorn för tung trafik. Gasen kan antingen användas i komprimerad form i trycktankar (CBG) eller i kyld förvätskad form (LBG). Problemet med komprimerad metan är att räckvidden inte är tillräckligt lång för många godstransporter. Genom att förvätska gasen blir räckvidden betydligt bättre och passar då bättre in i många logistiska system.

Det finns studier som på en nationell nivå har identifierat var det finns potentiella godsflöden och tillgång till biogas som teoretiskt skulle kunna passa. Det har även byggts tankstationer där dessa potentiella marknader finns, men utnyttjandet av dessa är lägre än förväntat vilket har lett till tveksamheter för industrin att vilja investera i fler tankstationer och fordon. Orsakerna är många, bl.a. att tekniken inte har ansetts mogen och man ser det som osäkert att man kan räkna hem investeringarna beroende på fordonens livslängd och andrahandsvärde, långsiktighet i regelverk och ekonomiska incitament, godsflöden och gasförsörjning, mm.

Det existerar således luckor i innovationsprocessen på vägen mot kommersialisering av biogastekniken i stor skala och det krävs därmed en fördjupad studie av vilka de varuägare och andra intressenter är i de olika regionerna i Sverige samt vilka krav och villkor dessa ställer för att våga investera i biogastekniken.

Syfte och frågeställningar

I detta projekt undersöks genom litteratur, workshops och vid behov även uppföljande intervjuer, förutsättningarna för en ökad användning av CBG och LBG för interurbana godstransporter på väg i Jönköping, Örebro, Västra Götaland och Blekinge. Projektets huvudfrågor är:

  1. Vilka lämpliga godsflöden för transporter med förnyelsebara energier finns?
  2. Vilket är lämpliga förnyelsebara energikällor? Hur ser tillgången till råvaror till biogas mm ut?
  3. Vilka investeringar i infrastruktur och fordon krävs?
  4. Vilka löpande kostnader uppstår för olika offentliga och privata aktörer?
  5. I vilken utsträckning kan CO2-utsläpp och luftföroreningar reduceras?
  6. Under vilka förutsättningar är olika lösningar kostnadseffektiva?
  7. Vilka drivkrafter och hinder för användningen av förnyelsebara energier finns?

Resultaten från ovan kommer att ligga till grund för att identifiera och bedöma vilka förutsättningar som finns för att initiera ett eller flera demonstrationsprojekt.