Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län

Sex vindkraftverk på ett fält.

Hösten 2020 startade energikontoret upp Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län, ett projekt som ska främja en hållbar utbyggnad av vindkraft i länet.

Om projektet

Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för god fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet innebär en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos Länsstyrelsen. Projektet anordnar möten där inspektörer och planarkitekter kan samverka, utbyta erfarenheter och goda exempel. Aktiviteterna riktar sig också till politiker verksamma i länet. Mötena fylls även med kunskapshöjande inslag i form av föreläsningar och seminarium med aktuella vindkraftsfrågor i fokus.

Projektmål

Projektets målsättning är att uppnå bättre samverkan kring vindkraft och öka kunskapen hos målgruppen. Detta ska i sin tur ge förutsättningar för bättre fysisk planering samt en effektiv och tydlig tillståndsprocess hos kommunerna och på länsstyrelsen.

Förväntade effekter på längre sikt

  • Tydligare kommunala översiktsplaner vad gäller vindkraft
  • Stärkt transparens, kvalitet och effektivitet i tillstånds- och anmälningsprocess samt i tillsyn gällande vindkraft
  • Att det finns en mellankommunal och regional samverkan kring vindkraft
  • Att den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad har implementerats i länet

Målgrupp

Miljöinspektörer, planarkitekter och andra berörda av vindkraftsfrågan på kommuner i Jönköpings län samt politiker i hela länet.

Projekttid

September 2020 till december 2022

Samverkanspart

Projektet leds av Energikontor Norra Småland tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bakgrund

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin innehåller bland annat ett nationellt planeringsunderlag som visar var det finns områden med goda vindförhållanden, där konfliktgraden med andra intressen bedöms låg utifrån en översiktlig analys på nationell nivå. Utgående från ett nationellt behov på 100 TWh vindkraft till 2040-talet och utifrån det framtagna planeringsunderlaget har regionala utbyggnadsbehov av vindkraft, uttryckt i TWh per år, tagits fram.

Den fysiska planeringen på kommunnivå och hanteringen av tillståndsärenden är mycket viktiga för att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft och säkerställa att den är väl lokaliserad samt att etableringarna är förankrade lokalt och regionalt. Väl fungerande planerings- och prövningsprocesser bedöms gynna utbyggnaden av vindkraft och säkerställa att den sker på ett hållbart sätt.

Teknikutvecklingen inom vindkraft går snabbt. Högre tornhöjd och större svepyta på verken gör att nya markområden blir lämpliga för etablering. Då befintliga vindkraftverk når sin livslängd kommer det bli aktuellt med generationsväxling. En etablering av ny vindkraft innebär en avvägning mellan flera motstående intressen och ny kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser presenteras kontinuerligt.