Hållbara transporter behöver rätt infrastruktur – ny regional plan ska ge stöd

Hållbara transporter behöver rätt infrastruktur – ny regional plan ska ge stöd

Motorväg på natten

För att minska utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län behöver transporterna bli hållbara. Transportsektorn står för en stor del av länets utsläpp. För att utsläppen ska minska behövs det större möjligheter att använda förnybara drivmedel. En ny regional plan för Jönköpings län, framtagen av Länsstyrelsen, ska göra det lättare för ansvariga att ställa om.

Utmaningen att minska transporternas utsläpp står hela Sverige inför, därför har Länsstyrelserna under 2018 och 2019 tagit fram regionala planer för hur vi tillgodoser infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Den regionala planen innehåller inriktningar för hur vi kan öka användandet av förnybara drivmedel och el i transportsektorn i hela Jönköpings län.

I länet har vi en lång väg att gå för att nå den regionala målsättningen om en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp från transportsektorn till 2030 jämfört med 2010. Vi behöver minska vårt resande och tillgängliggöra förnybara drivmedel i en takt som är minst dubbelt så hög som idag.

Glest mellan tankstationer och laddstolpar

Det saknas tankstationer för fordonsgas och snabbladdningsstationer i ungefär hälften av länets kommuner samt kring stora vägar och stråk. Etanol är i nuläget det enda förnybara drivmedlet som har en fullständig täckning i länet. Publik laddinfrastruktur finns i alla länets kommuner, men det finns stora skillnader mellan kommunerna och vissa stråk saknar fortfarande möjlighet till snabbladdning.

– Att kunna tanka och ladda förnybart i hela länet är viktigt för näringslivet och länets konkurrenskraft, säger Jesper Agrelius, klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län och som är den som har lett arbetet med den regionala planen.

Investeringar behövs i hela länet

Länets infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel måste utökas – det finns stora behov av etableringar och investeringar i utökad infrastruktur både för personbilar och tunga transporter. Den regionala planen kan utgöra ett stöd för såväl offentlig sektor och företag som planerar att investera i tankstationer och laddinfrastruktur.

– Lite förenklat kan man säga att förnybara drivmedel inte längre kan vara ett alternativ till de fossila bränslena om vi ska nå våra klimatmål i tid – de måste ta plats och bli de dominerande drivmedlen till år 2030. Om hållbara drivmedel på riktigt ska ta stora marknadsandelar måste användandet öka kraftigt och infrastrukturen byggas ut där den saknas, säger Jesper Agrelius.

Projekt FASTR ska stärka länets förutsättningar

Vårt projekt FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, som drivs av Energikontor Norra Småland med Länsstyrelsen som samverkanspart, pågår mellan 2019 och 2021 och ska verka för att den regionala infrastrukturplanens inriktningar genomförs. En särskild uppgift för projektet blir att verka för nya investeringar i tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur där det idag saknas.

– Framöver kommer vi att behöva samverka med många aktörer för att det ska kunna byggas fler tankstationer och mer laddinfrastruktur i såväl tätorter som landsbygd, säger Jesper Agrelius.

– Olika förnybara drivmedel måste komplettera varandra och alla behövs för att ersätta dagens fossila drivmedel. Vad som finns var någonstans är ett viktigt underlag för att förstå dagsläget. Vi har goda möjligheter att skapa bättre förutsättningar för en utbyggd och förbättrad infrastruktur tack vare den småländska entreprenörsandan och modet som finns här i länet, menar Gunilla Nilsson, projektledare för FASTR.

Läs planen Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Regional plan för Jönköpings län (Extern länk)

Mer om FASTR