Så kan vinden få mer kraft

Så kan vinden få mer kraft

Vindkraftverk på ett fält

Samverkan, kunskap, god planering och delaktighet är alla avgörande faktorer för att främja etablering av vindkraft i Jönköpings län.

Projekt Kraftsamling Vindkraft har under två år skapat bättre förutsättningar för etablering av vindkraft genom ökad kunskap och samverkan hos kommunerna och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Några av de insikter som framkommit under projektet är att det behövs fortsatt samverkan kring vindkraft mellan kommuner och med Länsstyrelsen, samt att politiker och inspektörer behöver och vill ha mer kunskap i frågan. Kommunens planerare önskar också vägledning och stöd för bättre fysisk planering av vindkraft.

Hitta lämpliga platser
Det blir allt svårare att hitta lämpliga platser för vindkraft i takt med att vindkraftverken blir högre. Politiker i kommunerna vittnar om att beslut om vindkraft ofta är svåra att ta på grund av osäkerhet kring vindkraftens påverkan på människor och miljö. Samtidigt kan försvarsmaktens intressen vara svåra att förutse. I Energimyndighetens och Naturvårdsverkets arbete med den nationella vindkraftsstrategin pågår nu ett pilotprojekt där två län tar fram planeringsunderlag för vindkraft med syfte att bland annat identifiera områden med potential för vindkraftsutbyggnad*. Länsstyrelsen i Jönköpings län har inom ramen för Kraftsamling Vindkraft inlett ett arbete för att identifiera lämpliga områden i länet.

Delaktighet en nyckel
Närboende till nya vindkraftsetableringar som är negativt inställda bidrar också till svårigheter i beslutsfattandet. Därför är det viktigt att skapa delaktighet och gynna lokala aktörer genom att visa goda exempel, involvera tidigt samt att erbjuda bygdepeng eller delägarskap för att underlätta etablering. Projektdeltagarna har uttryckt ett fortsatt behov av stöd i att hantera opinion och oro kring vindkraft.

Vad får ligga till grund för ett nej?
Som det ser ut idag finns en osäkerhet kring vad kommunen ska beakta i en veto-prövning, det vill säga på vilka grunder kommunen kan säga nej till en vindkraftsetablering. Projektdeltagare har lyft att kommuner använder vetot på olika sätt och det finns inget tydligt regelverk för detta nationellt. De menar att kommunernas beslut om vindkraft bör vara faktabaserade och komma tidigare i tillståndsprocessen.

Har du frågor och är nyfiken på att veta mer?
Kontakta Camilla Axelsson.

*Källa: Energimyndigheten.se