GoMate - diversifierad elfordonspool för den förtätade staden

Elfordonspool

Luftkvalitet och trängsel, den förtätade staden har flera utmaningar att hantera. Nu presenterar Energikontor Norra Småland sitt senaste projekt, GoMate – diversifierad elfordonspool för den förtätade staden. Det är ett unikt demonstrationsprojekt i två av Jönköpings nyaste bostadsområden som kan bli en modell för framtidens stadsplanering. Boende erbjuds en hel palett av klimatanpassade elfordon för varje tänkbart behov – utan att själv behöva äga fordonen.

Förtätning av innerstäder är en pågående trend i svenska städer. Syftet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer, där bilen tar mindre plats till förmån för andra färdmedel, som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Innerstäder som expanderar har goda förutsättningar då befolkningsunderlag skapas för att kunna underhålla och utveckla ett gott utbud av service och aktiviteter.

Avstånden mellan många vardagliga målpunkter kan dessutom hållas korta. Vägnäten i och omkring innerstäderna är dock redan hårt belastade, och där relativt små ökningar av biltrafik leder till betydande problem med trängsel. En inflyttning av människor ger alltid en viss ökning av transporterna lokalt. Det är därför viktigt att utbyggnaden av förtätningsområden följs av betydande insatser för att minska bilanvändandet till förmån förmer miljöanpassade och yteffektiva färdmedel.

I detta projekt kommer konceptet med en diversifierad elfordonspool, kopplat till boendet i två förtätningsområden, Munksjöstaden (gammalt fabriksområde) i Jönköpings innerstad samt Strandängen cirka fyra kilometer från centrum, att testas och utvärderas.

En diversifierad pool innehåller flera olika slags fordon, anpassade till olika typer av resor och transportbehov – elcyklar, elassisterade lådcyklar, samt elbilar av varierande storlek. Bilens fördel är att den klarar av mycket skilda resor och transportbehov; en kan färdas själv eller skjutsa andra, transportera matvaror, små- och större gods, fungerar sommar som vinter, i ur och skur. Samtidigt kan andra fordon passa bättre i täta städer. Att få invånarna att testa olika sätt att resa är dock en utmaning. I detta projekt undersöks i vilken utsträckning tillgången till en varierad uppsättning poolfordon – jämsides med gång, cykel och kollektivtrafik – kan minska bilinnehavet och bilanvändning bland Jönköpingsbor.

I dag pågår utveckling och testning av en rad nya och innovativa lösningar för att minska bilinnehav och bilanvändning i städer. Ofta rör det sig om poollösningar baserade på en fordonstyp (exempelvis elbil, elcykel) eller mycket avancerade lösningar där människor kan abonnera på en mångfald transporttjänster, som på daglig basis kan kopplas samman utifrån behov (på engelska ”transport as a service”).

I detta projekt testas en utvecklad poollösning som är enkel att införa och kan skötas på plats. Det är möjligt och troligt att denna typ av anpassade lösning har en särskild nisch att fylla, inte minst i städer utanför storstadsområdena.
Projektet innehåller följande delstudier (arbetspaket): förstudie, implementeringsstudie, brukarstudie, syntes och resultatspridning.

Senaste genomförda aktivitet: Officiell start av test elcykelpoolen 23 maj för kvarter 2 och 3 i Munksjöstaden. Totalt 160 lgh som är utvalda för att kunna dimensionera poolen.

Nästa hållpunkt: Nu rullar vi och vill ha så många användare som möjligt för både cykelpoolen och bilpoolen. Testperioden för cykelpoolen kommer vara 23 maj 2018- november 2018. Första perioden är kostnadsfri fram till 30 september, under oktober-november testat vi en prismodell utifrån vad vi har utvärderat med hjälp av de inspelen från de boende. Ett urval av boende under juni och augusti  skriver resedagböcker och intervjuas av VTI. I början av sommaren ska de specialbyggda laddstationerna för cyklarna komma på plats. Det är ett prisat examensarbete inom industridesign som ligger bakom och som nu realiseras och testas i skarpt läge.

Projekttid: 2016-10-10 – 2018-12-31

Kontaktperson: Therese Silvander, Energikontor Norra Småland, 072–204 06 23, therese.silvander@rjl.se

Projektpartners: VTI, byggaktörerna Tolust, Riksbyggen, Kommunal, Vätterhem,  samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB. Energikontor Norra Småland är operativ projektledare.

Projektet finansieras av projektparterna samt Energimyndigheten och Trafikverket.

Projektet sker i samarbete med Jönköpings kommun och Sunfleet.

Fler intressenter kan tillkomma under arbetets gång.