Mer information om RE:AGERA

Här nedan kan du detaljerad information om projektet.

Om projektet/bakgrund

Pandemin har slagit hårt ekonomiskt mot företag runt om i världen, så även i Jönköpings län. EU har därför avsatt pengar till insatser som ska bidra till att stärka förutsättningarna för näringslivet att återhämta sig efter krisen på ett grönt och långsiktigt hållbart sätt, för ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

Huvudsakliga områden för insatser inom projektet RE:AGERA är energi- och resurseffektivisering, cirkulär ekonomi, fossilfrihet, förnybar energi, grön profilering och digital omställning för hållbar utveckling.

Insatser sker genom:

  • Behovsstyrd företagsnära coachning och rådgivning
  • Koordinering av företagsnätverk med kunskapshöjande aktiviteter och erfarenhetsutbyte
  • Goda exempel som kan inspirera och ge kunskap i omställningsarbetet
  • Mobilisering och kapacitetsutveckling av det företagsfrämjande systemet*

Projektmål

Projektets målsättning är att stärka förutsättningar för små och medelstora företag i Jönköpings län att genomföra insatser för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling genom kunskap och rådgivning inom resurs- och energieffektivisering, cirkulär ekonomi samt övergång till förnybart och elektrifiering.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål är stärkt konkurrenskraft, ökad sysselsättning, hållbar tillväxt och koldioxidneutralitet samt stärkt attraktivitet för näringslivet i Jönköpings län.

Delmål 1

Öka det regionala näringslivets förmåga till grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling med företagsstärkande insatser.

Delmål 2

Mobilisera och kapacitetsutveckla det företagsfrämjande systemet inom grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling.

Förväntade effekter

Deltagande företag har vid projektavslut minskat sina energi- och resursrelaterade kostnader och har vetskap om hur de kan öka intäkterna genom cirkulära affärsmodeller och grön profilering. På så sätt framtidssäkras företagen genom att deras ekonomi och konkurrenskraft stärks, vilket leder till att riskerna för uppsägningar och varsel minskar.

Vidare har företagen fått ökad kunskap om digitalisering och förstår därmed hur användningen av resurser kan optimeras genom enkla metoder för mätning och visualisering. Företagen har också stärkt sin kapacitet för digital samverkan genom ökad kunskap om olika plattformar för digital samverkan, lämplig teknik och utrustning och hur företag leder och deltar i digitala möten.

Företagsfrämjande aktörer i länet har bättre kännedom och kunskap om varandras kompetenser och styrkor för att lättare kunna hänvisa företag inom systemet avseende grön omställning. Vidare är aktörerna mobiliserade inför kommande ERUF-program, vilket resulterar i fler och bättre projekt med målsättning om att bidra till grön omställning i länets företag.

Målgrupp

Projektet riktar sig till små och medelstora företag i Jönköpings län. Primär målgrupp är tillverkande industri. Sekundär målgrupp är besöks-, turism- och resebranschen eller andra små och medelstora företag som är drabbade av pandemin. Vidare riktar sig projektet till aktörer inom det företagsfrämjande systemet.

Projekttid

Projektet pågår från augusti 2021 till oktober 2023.

Budget/finansiering

Budget cirka 5,5 miljoner kronor. RE:AGERA finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

 

* Det företagsfrämjande systemet består av organisationer och företag vars syfte är att hjälpa befintliga och nya företag med t.ex. rådgivning, affärsutveckling, finansiering och innovation. 

 

EU-logo: Medfinansieras av Europeiska Unionen