Våra profilområden

Grafik med våra profilområden

Energikontor Norra Småland deltar i många projekt och satsningar på lokal, regional och nationell nivå. Dessa har till syfte att effektivisera energianvändningen och öka användningen av förnybar energi i olika delar av samhället.

Energimyndigheten är vår största uppdragsgivare och våra regionala uppdragsgivare återfinns bland både offentliga och privata aktörer i norra Småland. Våra nationella projekt och satsningar genomförs i samverkan med andra energikontor över hela Sverige. Vi är medlemmar i Energikontoren Sverige (ES).

Verksamhet i tre områden

Verksamheten är indelad i tre områden där vi bedriver projekt och satsningar med olika fokus:

  • Cirkulärt och resurseffektivt företagande: Energi i processer, omställning från fossila bränslen till förnybar energi, managementfrågor.
  • Hållbart byggande och renovering: Energi i byggnader och tillförsel av förnybar energi.
  • Hållbart resande och transporter: Infrastruktur för förnybara drivmedel.

Viktiga delar av arbetet i våra satsningar är att bedriva utredningar, skapa nätverk och sprida information om olika erfarenheter och goda exempel. Dessa exempel och erfarenheter sprids till exempel genom att vi anordnar eller deltar i seminarier och föreläsningar på konferenser och i skolor. Vi informerar också genom artiklar, rapporter, broschyrer, tidningar, nyhetsbrev, sociala medier och på webben.

Samordnar länets energi- och klimatrådgivare

Energikontoret är också samordnare för länets energi- och klimatrådgivare.

Samordning energi- och klimatrådgivare

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.