Förnybar energi

Förnybar energi, biobränsle, vindkraft, solenergi, biogas

Rena och klimatneutrala energikällor är en viktig väg att gå för att klara klimatutmaningen.

Bioenergifrågorna är nu högaktuella inom EU och Sverige behöver fokusera på att hitta fler användningsområden och att optimera den befintliga användningen.

Jönköpings län har goda förutsättningar för att öka användningen av förnybar energi. Frågorna är ytterst viktiga för att vi ska ha möjlighet att nå framtida mål om förnybar energi och för att regionen ska få en tillväxt bland de aktörer som är inblandade.