Hållbart byggande och fastigheter

Sveriges bostads- och lokalsektor svarar idag för cirka 30 procent av användningen av värmeenergi och cirka 50 procent av användningen av elenergi.

Det finns stora besparingspotentialer inom sektorn och vi genomför informationsinsatser av olika slag på bland annat initiativ av energikontoren.