Profilområde: Hållbart resande och transporter

Hur vi transporterar oss ger olika effekter beroende på vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en dominerande ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet. Detta har stora negativa effekter på hälsa, miljö, ytanvändning med mera.

Jönköpings län är ett väg- och järnvägsrikt län med stora planerade infrastruktursatsningar. Länet har även fler bilresor jämfört med liknande regioner. Potentialen att minska koldioxidutsläppen är stor genom att byta till hållbara resesätt, från bil till cykel och kollektivtrafik samtidigt som det finns en affärsmässig potential i projektidéerna.

Transportfrågan är Jönköpings län största klimat- och miljöutmaning. Utifrån länets goda logistiska läge, klassning som landsbygdslän med många små och medelstora företag samt medföljande problemställningar ges även många möjligheter och projektunderlag.

Kopplingarna till den regionala strukturbilden, höghastighetsjärnväg och Region Jönköpings län hållbarhetsprogram är viktiga verktyg kopplade till projekten.