Profilområde: Cirkulärt och resurseffektivt företagande

Energisparargris

På såväl global som nationell nivå lyfts energieffektivisering fram som det bästa sättet att minska energianvändningen. Energieffektviseringsutredningen framhåller energitjänster som en nödvändighet för att lyckas och ser också affärsutveckling inom så kallad Cleantech som en framtidsbransch.

I Jönköpings län ses energieffektivisering som centralt i det Regionala utvecklingsprogrammet. Både för att stärka konkurrenskraften inom regionens industriföretag och för att bredda tjänstesektorn inom miljö- och energiområdet. Länets mål att bli ett plusenergilän understryker denna ambition.

Trots potentialen för lönsam energieffektivisering av sin verksamhet avstår flertalet företag möjliga åtgärder. Hindren brukar sammanfattas i brist på tid, kunskap och att kärnverksamheten prioriteras högre, trots sämre payoff.

Energieffektivisering genomförs på flera företag, oftast med en drivande eldsjäl. Metoder för att kompensera avsaknaden av tid, kunskap och eldsjäl är en utmaning men i detta ligger också betydande affärsmöjligheter för framväxande energitjänsteföretag. För att nå även mindre motiverade företag behövs ett bra regionalt samarbete med såväl organisationer, företag som myndigheter för att mobilisera till ett ökat deltagande.

I våra industriprojekt vill vi komplettera tidigare insatser för stärkt konkurrenskraft och näringslivsutveckling med ett lokalt fokus där kommuners möjlighet att påskynda arbetet med energieffektivisering kan stärka företagen konkurrenskraft och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter.

Pågående projekt

RE:AGERA – grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län

Samordning energi- och klimatrådgivarna