Yrken

Intensivvårdssjuksköterska

Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska innebär en spännande kombination av omvårdnad och högteknologi. Du befinner dig i händelsernas centrum som en viktig kugge i ett team där olika professioner jobbar tillsammans för patientens bästa. Du har kompetens för att snabbt kunna ingripa vid akuta situationer, men också för att kunna förebygga att kritiska tillstånd uppstår.

Som intensivvårdssjuksköterska är du den som formellt och praktiskt ansvarar för den mest kvalificerade omvårdnaden och patientövervakningen inom akutsjukvården. Vården pågår med samma intensitet dygnets alla timmar.

Den avancerade vården som bedrivs med hjälp av till exempel respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater ställer stora krav på din kompetens inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik. Du arbetar självständigt inom ramen för ordinationer och delegeringar med uppgifter av stor variation.

Vi strävar efter en personcentrerad vård där en viktig del i din yrkesutövning är att möta patienten och hans eller hennes närstående med information och trygghet. Vårdmiljön med all medicinteknisk utrustning är ofta okänd för dem och det faktum att livet ställs på sin spets kan medföra att intensivvårdsmiljön upplevs skrämmande.

Du medverkar när akut medicinska insatser krävs inom sjukhuset, till exempel vid hjärtstillestånd. Du medverkar även vid handläggning av den mobila intensivvårdsgruppens uppdrag och vid trauma.

Dessutom deltar du i fortlöpande kvalitetssäkringsarbete.

Region Jönköpings län för digitala journaler genom dokumentationssystemet Metavision. Digital journalföring ger ökad patientsäkerhet och utvärderingsmöjligheter. Den underlättar och säkrar också samarbetet mellan länets tre akutsjukhus och ger dig mer tid för den direkta patientvården.

Som intensivvårdssjuksköterska kan du alltid se fram emot nya utmaningar inom ditt område. Framtidens intensivvård ska förena nya tekniska möjligheter med medicinska och vårdvetenskapliga överväganden och kunskaper.

Din kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden.