Yrken

Specialpedagog

En specialpedagog arbetar med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det kan gälla barn eller elever med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella handikapp. En specialpedagog kan också fungera som ett pedagogiskt stöd åt lärare.

Specialpedagoger finns anställda inom Landstingets gymnasie- och folkhögskolor. Deras uppgift är att hjälpa elever som har behov av särskilt stöd. Det innebär framförallt att vara handledare för elever med särskilt behov men också att ge stöd och handledning till andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar.

Tal- och språkpedagoger arbetar med stöd åt barn med tal-, språk- och röstsvårigheter. Det kan exempelvis gälla stamning, heshet eller försenad språkutveckling.

Specialpedagoger kan även arbeta med habilitering för handikappade barn och deras familjer inom landstinget, det gör till exempel syn- eller hörselpedagoger. De kan exempelvis prova ut hjälpmedel och träna barn i att använda hjälpmedel.

Man kan också arbeta med att utreda vilka barn som är i behov av stöd eller vilka barn som riskerar att få problem om de inte får tillgång till stöd. Specialpedagoger kan även jobba med barn som är inlagda på sjukhus.