HR som arbetsplats

Två glada kvinnor står i korridor. I bilden är texten "Vi bidrar till att förenkla och förbättra chefens arbetsdag!" inlagd.
Att kontakten med oss ska leda till ett gott resultat för våra kunder är ledstjärnan för oss inom område HR - oavsett om man arbetar som HR-partner eller löneadministratör. Foto: Ulf Lindberg

Vi värderar möten med människor. Med stort engagemang och ansvar bidrar vi med problemlösning och utveckling hos våra kunder i HR-relaterade frågor. Individens, gruppens och organisationens utveckling är det som motiverar oss och driver oss framåt.

Vårt uppdrag

 • HR-enhetens uppdrag är att vara chefs- och ledarstöd avseende
  organisationsfrågor, kompetensförsörjning, ledarskap, arbetsmiljö
  och arbetsrätt.
 • Löneenhetens uppdrag är att betala ut lön och andra ersättningar
  till Region Jönköpings läns medarbetare.

Medarbetare och organisation

 • HR är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 34 medarbetare.
 • Löneadministratörer arbetar regionövergripande och HR-partners stödjer chefer inom Verksamhetsstöd och service, IT-centrum, Regional utveckling, Länstrafiken och Regionledningskontorets verksamheter.

Kompetens vi söker

 • HR-partner: Fil kand. human resourses
 • Löneadministratör: KY-utbildning lönespecialist

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

Vi har en kultur som präglas av att vi

 • visar omtanke.
 • drar nytta av varandras olikheter.
 • ger och efterfrågar feedback.
 • tar ansvar för att vara engagerade, delaktiga och bidra till en bra arbetsmiljö.
 • delar med oss av kunskap och bidrar till ett gemensamt lärande.
 • tar ett gemensamt ansvar för vår och kundernas verksamhet.

Så skapar vi värde för våra kunder

Våra 4K beskriver den kvalitet vi utlovar till våra kunder.

 • Kompetens Vi bygger vår kunskap på faktabaserade metoder och omvärldsbevakning.
 • Kundfokus Vi har kunskap om våra kunder och delar ansvaret för verksamhet och utveckling med dem.
 • Kommunikation Vi anpassar vår kommunikation utifrån mottagaren och är tydliga och tillgängliga.
 • Kontinuitet Vi levererar med jämlik kvalitet och har effektiva och ändamålsenliga processer.

Det här är vi stolta över

 • Vi bidrar till förtroendeskapande och tillitsfulla relationer.
 • Vi är en utvecklingsorienterad verksamhet.
 • Våra förbättringsförslag får positiv effekt på flera av Region Jönköpings läns
  hållbarhetsmål.
 • Vi har en bra anda med omtanke och god människosyn som utgångspunkt
  för vårt arbete.

Det här gör vi under ett år

Lön

 • Vi betalar ut 144 000 löner.
 • Vi skriver 10 000 anställningsavtal.
 • Vi utbildar 100 chefer i Heroma.

HR

 • Vi genomför MBL-förhandlingar.
 • Vi deltar i ledningsgrupper.
 • Vi deltar i samverkansgrupper.
 • Vi deltar i personalärenden.
 • Vi utbildar och har workshops med chefer och medarbetare.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats