Läkemedelsförsörjning som arbetsplats

Två kvinnor i vita arbetskläder arbetar vid ståbord för dator respektive med att scanna läkemedel som finns i en förrådshylla.
Foto: Ulf Lindberg

Hur läkemedel används och köps in är alltid en aktuell fråga ur många perspektiv. I detta har område läkemedelsförsörjnings en viktig roll. Uppdraget är att stödja Region Jönköpings län så att läkemedel används på ett evidensbaserat, säkert, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. I uppdraget ingår också att se till att läkemedelsförsörjningen är rationell och säker.

Här finns läkemedelsförsörjning

Läkemedelsförsörjning är ett område, inom Verksamhetsstöd och service, som har 33 medarbetare fördelade på tre sjukhus och två enheter:

  • Klinisk farmaci som stödjer Region Jönköpings läns verksamheter genom utbildning och information samt genom kliniskt farmaceutiskt stöd inom fem områden: patientsäkerhet, äldre, läkemedelsdistribution, IT samt dyra läkemedel.

    Arbetet sker kliniskt genom medverkan i läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsinformation till enskilda patienter i öppen- och sluten vård. Dessutom medverkar vi i lokala och länsövergripande arbeten med kliniskt kunskapsstöd, läkemedelsmallar i Cosmic, rutiner för säker läkemedelshantering, kostnadsuppföljning kring läkemedel, utbildningar för patienter och vårdpersonal.

  • Sjukhusapoteket som orderbereder och levererar  läkemedelsbeställningar till länets tre sjukhus. På drygt 70 vårdenheter är konceptet läkemedelsservice infört. På dessa enheter sköter sjukhusapotekets medarbetare beställning och inplockning av basläkemedel.

    En utökad variant av läkemedelsservice har införts på medicin- geriatriska avdelningarna i Eksjö och Värnamo samt psykiatriska avdelningarna i Eksjö. Denna service innebär att farmaceuter finns tillgängliga på avdelningen varje dag för arbete med bland annat med  läkemedelsavstämningar, patientsamtal, ställa i ordning  dosetter och anskaffning av läkemedel.

    På sjukhusapoteket i Jönköping finns också en tillverkningsenhet där cytostatika inför cellgiftsbehandlingar bereds för hela länets behov.

Kompetens vi söker

Vi annonserar när behov uppstår.

Så här arbetar vi

Läkemedelsförsörjning arbetar på uppdrag av sina kunder - Region Jönköpings läns verksamheter. 

Så utvecklar vi oss

Inom läkemedelsförsörjning är det centralt att vi utvecklar och förnyar oss hela tiden för att svara upp mot kundernas behov.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats