Antal medarbetare ökar och sjukfrånvaron minskar i Region Jönköpings län

Antal medarbetare ökar och sjukfrånvaron minskar i Region Jönköpings län

Uppställda medarbetare på smärtenheten på Höglandssjukhuset.
Antalet årsarbetare hos Region Jönköpings län har ökat med ungefär 216 personer från årsskiftet och fram till och med augusti, jämfört med samma period förra året. Här syns medarbetare på smärtenheten på Höglandssjukhuset. Foto: Johan W Avby

Rekordhög inflation och hyrpersonal har medfört stora kostnadsökningar för Region Jönköpings län hittills under 2023. Samtidigt har antalet egna medarbetare ökat och sjukfrånvaron minskat hos personalen. Enligt prognosen kommer Region Jönköpings län få ett underskott på 240 miljoner kronor 2023, men det är 116 miljoner kronor bättre än i budget.

I den andra delårsrapporten för 2023 framgår det att Region Jönköpings län har ett plusresultat på 135 miljoner kronor för perioden fram till och med augusti, vilket är 147 miljoner kronor bättre än budgeterat. Hittills har 2023 varit ett år när verksamheten och ekonomin har återgått mer till normala förhållanden efter pandemiåren. Den rådande osäkerheten kring konjunkturen medför dock utmaningar för hela länet.

– Det ekonomiska läget är fortsatt tufft. Länets arbetsgivare har svårt att hitta personal, det är störningar i leveranskedjor och näringslivet behöver ställa om till hållbar verksamhet. Länets arbete med regional utveckling är viktigt som stöd i utmaningarna, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Bättre resultat än i budget

Prognosen för årsresultatet hos Region Jönköpings län visar på ett underskott på 240 miljoner kronor, vilket ändå är bättre än budgeten som har ett underskott på 356 miljoner kronor. Totalt för åren 2015-2023 beräknas investeringarna fullt ut finansieras med egna medel. Den rekordhöga inflationen och hyrpersonal har medfört stora kostnadsökningar men samtidigt beräknas även intäkterna bli större.

– Om vi räknar bort finansnettot på våra tillgångar och skulder, som påverkas av konjunkturen, så har själva verksamheten i Region Jönköpings län ett plusresultat på 232 miljoner kronor enligt prognosen för 2023, vilket är 156 miljoner kronor bättre än budget. Vi kommer att få större intäkter än beräknat i form av skatt, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, säger ekonomidirektör Maria Berghem.

Fler egna medarbetare

Antalet årsarbetare har ökat med ungefär 216 personer för perioden till och med augusti, jämfört med samma period förra året. Det innebär fler anställda och under samma period har även sjukfrånvaron bland personalen minskat.

– Att Region Jönköpings län har mer egen personal och att sjukfrånvaron har minskat är goda tecken. Det visar att vi är på rätt väg som arbetsgivare och vi ska ta krafttag för att minska beroendet av hyrpersonal, säger Rachel De Basso.

Anpassning för nya scheman

Under årets åtta första månader har Region Jönköpings län arbetat aktivt med att förbereda inför att regelverket (AB13) med elva timmars dygnsvila skulle träda i kraft den 1 oktober, enligt det nya EU-direktivet. Anpassning av scheman och arbetssätt kommer att fortsätta även framöver. Det pågår också ett arbete med att se över akutvårdkedjan och det somatiska flödet, vilket inkluderar allt från hur patienterna tar kontakt, till vårdcentral och sjukhusvård och åter till hemmet eller till särskilt boende.

Digitalisering och webbtidbokning

Inom vården sker hela tiden arbete med digitalisering för att öka tillgängligheten. Fler använder möjligheten att boka eller boka om tid för provtagning via webben. Under året har det skett ett pilotprojekt för nya 1177 direkt på fyra vårdcentraler och e-tjänsten har under hösten införts hos alla vårdcentraler. I april startade även ett pilotprojekt med digitala kontaktvägar för organiserad testning av prostatacancer som kommer att utvärderas innan året är slut.

Publiken har hittat tillbaka

Smålands musik och teater (SMOT) har hittills nått 41 799 personer på Spira och på turné, vilket är över målvärdet för perioden. Till och med augusti har SMOT nått 11 000 barn, på Spira och på turné, vilket inte riktigt når målvärdet men det beräknas uppnås för helåret 2023. Hela repertoaren har bjudit på både spets och bredd. Barnproduktioner har bättre täckning i länet i år jämfört med föregående år.

Fler reser med kollektivtrafiken

Resandet inom kollektivtrafiken har fortsatt återhämta sig men når inte målsättningen. Till och med augusti har cirka 13,9 miljoner resor genomförts, medan målet är 15,1 miljoner. Jämfört med samma period förra året har dock resandet ökat med cirka 40 procent. Ökningen är störst i stadstrafiken i Jönköping men resandet ökar i samtliga trafikslag. Under året sker dialog med kommunerna för att hitta lösningar och underlätta för ökat resande i länet med kollektivtrafik.

Uppbyggnad av civilt försvar

Eftersom säkerhetsläget är fortsatt oroligt ur flera perspektiv har det pågått arbete med att bygga upp det civila försvaret. Region Jönköpings län har fått statliga pengar för att bygga ut organisationen. Under 2023 pågår sårbarhetshantering, kontinuitetsplanering och säkerhetsövningar. Det pågår intensivt arbete utifrån försörjningsberedskap och att bygga upp robusta lager.

Fakta: Delårsrapport 2

Delårsrapport tertial 2 för 2023 beskriver hur resultat ser ut för andra tredjedelen av året, jämfört med de mätetal, mål och uppdrag som finns i budget 2023. Regionstyrelsen lämnar delårsrapporter till regionfullmäktige efter april och augusti månad.