Delårsrapport: Ekonomin i balans och fler mål nås trots pandemi

Delårsrapport: Ekonomin i balans och fler mål nås trots pandemi

En vårdklädd kvinna vaccinerar en kvinna i blå t-shirt.
Coronapandemin har fortsatt att dominera även under tertial två i Region Jönköpings län, med sjukhusvård av länsbor sjuka i covid-19, och det omfattande arbetet med provtagning och inte minst vaccination (bilden). Arkivbild Foto: Mikael Bergström

Region Jönköpings läns verksamhet har även hittills under 2021 präglats av coronapandemin, där verksamheter fått ställas in, skjutas upp eller ställa om, och där stora delar av hälso- och sjukvården haft extrem belastning. Samtidigt visar delårsrapport 2 att fler mål är helt eller delvis uppfyllda till sista augusti, jämfört med samma period 2020 och att uppdraget att leverera välfärd till stor de

Delårsrapporten pekar på den stora omställning som såväl Region Jönköpings län som övriga samhället har fått fortsätta med under 2021 på grund av coronapandemin. Samtidigt är det ett arbete som skett i stor samverkan nationellt och med olika aktörer i Jönköpings län inom F-samverkan, ett nätverk som haft stor betydelse.

2021 har hittills präglats av vård av de patienter i covid-19 som behövt sjukhusvård, samt en stor arbetsinsats med provtagning och vaccination, där primärvården och dess vårdcentraler varit basen.

Ett lärande att ta vara på

De omställningar och förändringar som gjorts innebär i sig ett stort lärande, något som Region Jönköpings län kommer att ha nytta av och ta vara på efter pandemin. Ett exempel är Säker covidvård, ett arbetssätt som primärvården införde för att följa upp patienter sjuka i covid-19 med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka.

I Region Jönköpings läns budget för 2021 är digitaliseringens möjligheter ett viktigt uppdrag, ett område som skjutit fart ordentligt som en effekt av pandemin, konstaterar delårsrapporten.

Patienternas helhetsintryck i topp

Patienterna har också varit nöjda med den vård de fått enligt flera undersökningar.  I mätningen Nationell patientenkät sluten somatisk vård, till exempel, var nio av tio patienter nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått på länets tre sjukhus, vilket gav en topplacering för helhetsintryck vid en nationell jämförelse.

Bättre utgångsläge för uppskjuten vård

Samtliga regioner har nu uppskjuten vård, i form av operationer och undersökningar, att arbeta i kapp i takt med att covidvården minskar. Samtidigt har Region Jönköpings län ett bättre utgångsläge i förhållande till en del andra regioner, tack vare arbetet under krislägesavtalet.

Långsiktig återstart

Arbetet med att driva den regionala utvecklingen har fortsatt att påverkas under 2021. Men fokus har förflyttats från akuta stödåtgärder till långsiktig återstart och omställning, konstaterar delårsrapporten. Här fortsätter arbetet med den regionala utvecklingsstrategin genom att tillsammans med övriga aktörer prioritera åtgärder.

Ekonomin i balans

Trots ökade kostnader för hälso- och sjukvården på grund av coronapandemin och minskade eller uteblivna intäkter för Smålands Musik och Teater och Länstrafiken, har Region Jönköpings län en ekonomi balans, bland annat tack vare statlig kompensation.

Prognosen anger ett årsresultat före finansnetto med ett överskott på 567 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner över budget. Detta innebär i sin tur att målet att alla investeringar ska vara egenfinansierade ser ut att uppnås även 2021.

17 av 28 mål helt eller delvis uppfyllda  

Regionfullmäktige har satt upp totalt 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet i Region Jönköpings län. Hittills i år, till och med andra tertialet, är 17 mål helt eller delvis uppfyllda, en förbättring i jämförelse med samma period förra året.

Inom hälso- och sjukvården är det främst målen för tillgänglighet som inte uppfylls. Likadant när det gäller ledtiderna för standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården. I båda fallen en tydlig effekt av coronapandemin.

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Samtidigt finns det mål som uppfyllts helt eller delvis. Det handlar bland annat om vårdprevention, andel patienter som får utredning enligt standardiserat vårdförlopp, medicinsk bedömning av primärvården (vårdcentral) inom högst tre kalenderdagar, faktiskt väntetid till första besök till specialistvården inom 60 dagar, faktisk väntetid till operation och andel berättigade som fått nödvändig tandvård utförd.

Nöjda kunder hos Länstrafiken

För Länstrafiken nås inte målet för antal resor och antal påstigande mil. Däremot målet för kundnöjdhet och tåg som går enligt tidtabellen.

Flera mål har ett medarbetarperspektiv. Samtliga uppfylls helt eller delvis, och vid en jämförelse med tertial 1 i år har sjukfrånvaron bland Region Jönköpings läns medarbetare minskat markant.

Mätetalen för Region Jönköpings läns ekonomi i balans är också uppfyllda utifrån den prognos som finns för det ekonomiska resultatet 2021.