Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Jönköpings län

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Jönköpings län

Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

I Region Jönköpings län har nio insatser genomförts 2020. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att Covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och kvinnohälsovård.

Bland annat har Region Jönköpings län arbetat med att ta fram information och riktlinjer för vart kvinnorna ska vända sig vid besvär efter förlossning, samt förbättrat stödet under graviditet, förlossning och eftervård till kvinnor med svenska som andraspråk. Region Jönköpings län har även arbetat med att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt kompetenshöjande insatser medarbetarna.

Region Jönköpings läns fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2020 skedde en ökning från 84,1 procent till 91,0 procent.


- Det är viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Jönköpings län och det är särskilt imponerande med tanke på det ansträngda läge som  fortfarande råder i hela hälso- och sjukvården under pandemin, säger Anneli Karlén, vårdenhetschef och samordningsbarnmorska i Region Jönköpings län.

Totalt har regionerna tillsammans under 2020 genomfört över drygt 400 insatser. Bland annat för att förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador, stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt.

- Forskning visar att många av de kvinnor som får en grad-2-bristning upplever besvär och komplikationer i efterförloppet. Socialstyrelsen har tidigare visat på brister i eftervården och de påtalat vikten av strukturerad uppföljning. Region Jönköpings län har arbetat fram en rutin för registrering av grad-2-bristningar i kvalitetsregistret och vi har nu en strukturerad uppföljning.

 

Fakta Regionernas redovisning 2020, Satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Nationella förbättrade resultat 2015-2020

Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt mellan 2019 och 2020. Deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.

  • På nationell nivå innebär det att nästan 7 500 fler kvinnor var på eftervårdsbesök år 2020, än om andelen varit densamma som 2015. Trots pandemin är utvecklingen positiv även i jämförelse med 2019.

Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad III & IV) vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. En förbättring noteras även jämfört med 2019.

  • På nationell nivå innebär det att närmare 550 färre kvinnor drabbades av allvarliga bristningar 2020 än om andelen som drabbats varit densamma som under 2015. Det är även en förbättring jämfört med 2019 års nivåer.

Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Även under det senaste året ses en förbättring.

 

Fakta om överenskommelsen:

Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna.

Under året har också Graviditetsenkäten lanserats. Det är en nationell enkät riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Enkäten skickas ut vid tre tillfällen, i graviditetsvecka 25, 6 veckor efter förlossning och ett år efter förlossning.

Under de tre första månaderna nåddes omkring 70 000 kvinnor av enkäten i hela Sverige. Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för att förbättra  vården inom hela vårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.

 

Kontakt:
Anneli Karlén
Vårdenhetschef/Samordningsbarnmorska
070-327 38 75