Länets första regionala besöksnäringsstrategi beslutad

Länets första regionala besöksnäringsstrategi beslutad

Familj cyklar i en skog
Cykling och naturturism är två av fokusområdena i länets nya besöksnäringsstrategi. Här från Visingsö. Foto: Alexander C Svensson

Vid sitt sammanträde den 13 juni 2023 fattade regionfullmäktige beslut om Regional besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 2023–2030. Strategin är den första som gjorts för vårt län och den har tagits fram tillsammans med Smålands Turism i nära samarbete med länets kommuner och flera andra aktörer.

Syftet med strategin är att på ett hållbart sätt öka Jönköpings läns attraktivitet för såväl besökare som invånare, inflyttare och näringsliv. Under det senaste decenniet har det skett en stadig ökning av antalet övernattande besökare i Jönköpings län. Samtidigt har också mötesindustrin utvecklats, vilket bidrar till en ökad konsumtion av både varor och tjänster på plats. Besöksnäringen stärker hela länets attraktivitet och bidrar till att människor vill besöka, starta företag och bosätta sig i länets kommuner.

Tillsammans stärker vi länets attraktivitet

– Jönköpings län är en del av Småland som erbjuder besökare ett rikt utbud av upplevelser för alla sinnen och smaker. Den goda livsmiljön kommer också invånarna till del. I den regionala utvecklingsstrategin finns visionen att Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region år 2035. Det är en viktig målbild också för länets första regionala besöksnäringsstrategi, säger Kerstin Hammar (M), regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA).

– Den här första besöksnäringsstrategin har tagits fram av Region Jönköpings län och Smålands Turism i nära samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Vägen framåt är fortsatt samverkan. Besöksnäringsstrategin har en stark koppling till den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och tillsammans stärker och vidareutvecklar vi länets attraktivitet på ett hållbart och inkluderande sätt, säger Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör.

Besöksnäringen består av många sektorer och aktörer

I ett större perspektiv bidrar besöksnäringen till lokal och regional utveckling med investeringar, service, bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer som förstärker platsers attraktionskraft.

– Besöksnäringen bygger på att vi har attraktiva upplevelser, event och boenden som lockar besökare. Detta innefattar allt från kulturupplevelser, shopping och att kunna uppleva vår natur på ett lätt tillgängligt sätt med bland annat bra cykling och vandring. Att fler aktörer nu kommer att samarbeta och skapa attraktiva reseanledningar i stort och smått kommer att stärka hela länets attraktivitet och komma även oss invånare tillgodo, säger Helene Berg, vd för Smålands Turism.

Den regionala besöksnäringsstrategin har varit ute på remissrunda under våren och bland synpunkterna fanns önskemål om en mer lättläst ”populärversion”. En sådan variant skapas nu och kommer att finnas tryckt i augusti. Båda versionerna av den regionala besöksnäringsstrategin kommer att finnas tillgängliga i pdf-format.

Kontakt

Kerstin Hammar
Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
072-208 64 59
kerstin.hammar@rjl.se

Helene Berg
Vd Smålands Turism
072-666 88 20
helene.berg@smalandsturism.se

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län
073-039 71 38
karin.hermansson@rjl.se