Länets invånare mest nöjda i landet med vården på sjukhus

Länets invånare mest nöjda i landet med vården på sjukhus

Fem kvinnor i vårdkläder står i grupp
Medarbetarna på hematologmottagningen Höglandssjukhuset, bland andra Jeanette Johnsson, Catrin Wirestam, Sophie Larsson, Magdalena Gornicka och Malin Rosell är glada över patienternas höga omdömen inom alla mätområdena. Foto: Mona Ottosson

Drygt nio av tio länsinvånare är nöjda eller mycket nöjda när de ger ett helhetsintryck av den inneliggande vård de fått på länets tre sjukhus. Detta ger en topplacering nationellt när landets 21 regioner jämförs. Dessutom har resultatet förbättrats sedan förra mätningen 2018. Detta visar Nationell patientenkät sluten somatiskt (kroppslig) vård, som presenteras tisdag 14 september.

– Vi är jätteglada över det fina omdömet från de länsinvånare som behövt sjukhusvård någon gång under mätperioden. Även under en tuff tid med coronapandemin har det varit viktigt att även övriga sjukvården lever upp till de förväntningar som invånarna har. Att som organisation kunna svara på förväntningarna och att arbeta med ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet ger resultat för den vi är till för, patienten, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

– Det är ett väldigt bra resultat för vår vård och till och med något bättre än förra mätningen. Resultatet ger oss ett bra underlag att arbeta vidare med för att utveckla den delen av hälso- och sjukvården som innebär kontakt med den specialiserade sjukhusvården, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Två mätningar

Nationell patientenkät somatisk vård är egentligen två, en för öppenvård och en för slutenvård. Båda har besvarats av länsinvånare som haft kontakt med respektive vårdnivå under mätperioden, mars-april 2021 för slutenvård, april 2021 för öppenvården.

Båda enkäterna består av 52 basfrågor som patienten värderar i skala 1 till 5. Det handlar bland annat om medkänsla och omsorg, kommunikation, information, delaktighet och förtroende.
Basfrågorna delas sedan in i sju områden: Helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Helhetsintryck och kontinuitet i topp

Resultatet för enkäten om somatisk slutenvård är generellt mycket bra. På helhetsintryck samt kontinuitet och koordinering, blir det högsta värdet av landets 21 regioner. Sedan följder tre fjärdeplatser, en femte och en åttondeplats (tillgänglighet).

Dessutom har Region Jönköpings län på samtliga sju områden förbättrat sig jämfört med förra mätningen 2018, med i genomsnitt ett par procentenheter.

Skillnaderna mellan de 35 vårdenheterna i Region Jönköpings län är ibland små och kan påverkas av antalet enkätsvar. Men det finns också exempel på vårdavdelningar som sticker ut.

Höga enskilda resultat

När Region Jönköpings län får topplacering i landet för helhetsintryck, så innebär det att 92,3 procent av alla svarande har sagt att de varit nöjda eller mycket nöjda med sin vårdtid. Men alla bäst omdöme får vårdavdelning A på medicinkliniken i Värnamo med 97,9 procent.

– Vi är oerhört stolta över vårt betyg. Vårdavdelning A har under hela pandemitiden varit Värnamo Sjukhus avdelning för vård av covidpatienter. Utmaningen att klara uppdraget har varit stort och därför känns det extra tillfredsställande att få detta bevis på vad vi har åstadkommit, säger Magnus Cernerud, verksamhetschef för medicinkliniken, Värnamo sjukhus.

Högt värderat emotionellt stöd

För emotionellt stöd är snittsiffran 89,8 procent för Region Jönköpings län (4:e plats i landet), men kirurgisk vårdavdelning B på Länssjukhuset Ryhov ligger i den interna toppen med 96,7 procent som är nöjda eller mycket nöjda. Här vårdas patienter efter bland annat operation av kärl, bröst, öron-näs-hals, ögon, käke och endokrina sjukdomar.

– Jag är mycket glad och stolt över dessa fina siffror. Detta är ju ett bevis på att vi har engagerad och kompetent personal som ständigt arbetar med att ge bästa möjliga vård och bemötande till våra patienter, säger vårdenhetschef Viktoria Edvinsson.

Öppenvården på övre halvan i Sverige

När det gäller den somatiska öppenvården, till exempel besök på sjukhusens mottagningar, drygt 60 stycken, är resultatet något svagare, men fortsatt på den övre halvan av landets 21 regioner.

Bäst placering får område tillgänglighet (4:e plats) och delaktighet (5:e plats), svagast information och kunskap (11:e plats) samt respekt och bemötande (13:e plats). För de två senare områdena är det dock små skillnader mellan en rad regioner. Även när det gäller somatisk öppenvård har resultatet blivit något bättre inom alla områdena jämfört med förra mätningen 2018.

Emotionellt stöd och tillgänglighet i topp

Här finns det också enskilda mottagningar som får höga omdömen, som hematologmottagningen (för patienter med blodsjukdomar) på Höglandssjukhuset. Inom samtliga sju mätområden är drygt 90 procent av de svarande nöjda eller mycket nöjda med sitt vårdbesök. I topp ligger emotionellt stöd (98,3 procent) och tillgänglighet (99 procent).

– På hematologmottagningen jobbar en mycket engagerad personal, som brinner för sitt arbete. De ser personen bakom sjukdomen och försöker alltid att göra det lilla extra för att varje individ ska känna sig sedd, säger Mona Ottosson, vårdenhetschef på hematologmottagningen.

Ett annat exempel är onkologins öppenvård där både strålbehandlingen och mottagning/dagsjukvård har bäst resultat inom Region Jönköpings län när det gäller helhetsintryck. Dessutom är över 92 procent av patienterna nöjda eller mycket nöjda inom alla sju mätområden. Denna mottagningsverksamhet har också högst svarsfrekvens från patienterna.

Viktig del i utvecklingsarbetet

Att ta reda på vad patienterna tyckt om sitt besök i den öppna och slutna somatiska vården, är ett viktigt material för hälso- och sjukvårdens kontinuerliga utvecklingsarbete. I enkätmaterialet kan till exempel en enskild vårdavdelning gå in och titta på sitt resultat inom de sju områdena.

Totalt har 1816 enkäter besvarats av patienter i Jönköpings län som vårdats på sjukhus. Det ger en svarsfrekvens på i genomsnitt cirka 50 procent, vilket för den här typen av enkäter bedöms bra. Antalet utskickade enkäter styrs av antalet vårdade patienter. Svarsfrekvensen varierar från 14 till 93 enkätsvar mellan de olika vårdenheterna på länets tre sjukhus.

Fotnot: Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård. Källa: SKR

 

Läs mer, SKR: De allra flesta är nöjda med sjukhusvården