Start för pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer

Start för pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer

En droppe blod är på väg att rinna ner i ett provrör.
Personerna som ingår i pilotprojektet för organiserad testning av prostatacancer blir erbjudna att lämna ett blodprov för att mäta sitt PSA-värde. Om värdet är högre än normalt erbjuds vidare utredning. Foto: Johan W Avby

I april startar Region Jönköpings län sitt pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer. Resultatet under projekttiden kommer sedan att ligga till grund för provtagning i framtiden.

Under vecka 14 kommer delar av de cirka 2300 män i Jönköpings län som är födda 1973 att börja erbjudas provtagning för testning av prostatacancer. Med erbjudandet följer också information om för- och nackdelarna som ska vara vägledande inför valet om att testa sig eller inte.

– Det ska bli spännande att nu få börja sända ut erbjudandet och se hur processen fungerar från start och hela vägen genom testningen. Jag upplever ett stort engagemang från involverade medarbetare vilket är avgörande för att få till ett bra arbetssätt. Förberedelserna har pågått i flera år och involverar många i och utanför Region Jönköpings län. Allt från primärvård, diagnostik och IT till specialistvård och inte minst patientföreningen ProLiv, säger projektledare Charlotte Carlsson.

Erbjudande om att lämna blodprov

Erbjudandet riktar sig till länets invånare som fyller 50 år under 2023 och har ett manligt personnummer. Personerna blir erbjudna att lämna blodprov för att mäta sitt värde på prostataspecifikt antigen (PSA). Erbjudandet skickas ut successivt under året beroende på födelsedatum. De som väljer att delta får sedan ett nytt erbjudande om testning vartannat eller vart sjätte år beroende på testresultatet. Om blodprovet visar ett PSA-värde som är högre än normalt erbjuds vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Männen som väljer att inte delta får ett nytt erbjudande om två år.

Aktivera aviseringar via 1177

Själva förloppet inleds med att målgruppen får ett brev via posten som innehåller information om erbjudandet med uppmaningen att logga in på 1177 och aktivera aviseringar. Erbjudandet och bokningsmöjligheter samt provsvar från testningen kommer sedan digitalt via 1177.

– Genom att erbjudandet går ut digitalt till en hel årskull förbättras förutsättningarna för en jämlik vård. Var och en fattar själv sitt beslut om att delta i testningen. De testade som vi sedan tar emot på urologmottagningen har en välgrundad misstanke med förhöjt PSA-värde och ett röntgensvar som visar förändring, förhoppningsvis då i ett tidigt skede, säger Ademir Hadzic som är medicinskt ansvarig läkare för projektet.

Pilotprojektet kommer att utvärderas och målet är att alla män mellan 50 och 74 år i framtiden ska erbjudas att regelbundet testa sig för prostatacancer. Ambitionen med projektet är att så mycket som möjligt ska ske per automatik och digitalt. Under pilotprojektet finns en särskild kanslifunktion för att säkerställa kvaliteten i processen. Region Jönköpings län gör pilotprojektet för hela Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland och Region Kalmar län ingår.  

Skiljer sig från screening

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige men till skillnad från exempelvis bröstcancer erbjuds inte regelbundna tester i hela Sverige. Socialstyrelsen har bedömt att det både finns fördelar och nackdelar med att testa sig. En tydlig nackdel är att testning kan leda till en cancerdiagnos och behandling trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Organiserad prostatacancertestning (OPT) innebär ett erbjudande om att testa sig och skiljer sig från screening där invånaren alltid rekommenderas att delta. I båda fallen blir utvalda åldersgrupper erbjudna provtagning eller undersökning för att upptäcka en allvarlig sjukdom innan sjukdomen gett symtom.

– Om man vill testa sitt PSA-värde, och inte ingår i målgruppen för organiserad prostatacancertestning, så görs det via vårdcentralen som tidigare, säger Ademir Hadzic.

För mer information

Charlotte Carlsson
Projektledare för organiserad prostatacancertestning i Region Jönköpings län
E-post: charlotte.carlsson@rjl.se

Ademir Hadzic
Överläkare på urologkliniken och medicinskt ansvarig för organiserad prostatacancertestning Region Jönköpings län
E-post: ademir.hadzic@rjl.se