Studentdriven mottagning på vårdcentral tränar teamarbetet

Studentdriven mottagning på vårdcentral tränar teamarbetet

Tre personer sitter och pratar i ett rum
Bosse Carlsson från Höreda hade en inbokad årskontroll på Tenhults vårdcentral. Han fick besöka den kliniska undersökningsmottagningen och blev väl omhändertagen av arbetsterapeutstudenten Sara Sundström och läkarstudenten David Nihlmark, samt sjuksköterskestudenten Alma Löwendahl (saknas på bild). Med är också distriktsläkaren Emma Nilsson i sin roll som professionshandledare (skymtar längst till vänster). Foto: Johan W Avby
Tre personer sitter och pratar i ett rumPorträtt av en kvinnaPorträtt av en kvinnaPorträtt av en kvinnaPorträtt av en kvinnaPorträtt av en kvinna

På den studentdrivna mottagningen får blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter möjlighet att under handledning träna på samarbetet i mötet med patienten. För de utvalda och tillfrågade patienterna på Tenhults vårdcentral innebär det en grundlig genomgång av de medicinska problemen.

– Detta är bra för patienten. På lång sikt innebär det också att vi tar med oss teamarbete som ett arbetssätt i våra framtida yrken, säger David Nihlmark, läkarstudent på termin 9 vid Studieort Jönköping.

Tillsammans med arbetsterapeutstudenten Sara Sundström och sjuksköterskestudenten Alma Löwendahl har han just avslutat veckans sista patientbesök på den studentdrivna mottagningen på Tenhults vårdcentral.

Tränar på teamarbetet

De har tillsammans tagit emot utvalda patienter och tränat på teamarbetet.

– Det ger mycket att få en inblick i de andra professionernas yrke och hur vi kan mötas kring patienten, säger Sara Sundström, som läser den femte och näst sista terminen till arbetsterapeut.

– Detta är jättebra, men två veckor är egentligen för kort tid. Träningen i teamarbete har vi nytta av var vi än hamnar senare eftersom det är en stor del i arbetet, tycker Alma Löwendahl, som även hon läser termin fem, den näst sista innan hon är klar sjuksköterska.

Alla vårdstudenter gör under sin utbildning så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Men att arbeta tillsammans på en studentmottagning är ett nytt moment.

”Delar med oss av erfarenheter”

– I början kändes det lite konstigt att vara tre professioner under ett patientbesök. Men nu har vi tränat på hur vi ska lägga upp arbetet och kan se hur bra det är att våra kompetenser överlappar varandra. Genom att vi umgås hela dagarna hinner vi också dela med oss av erfarenheter från våra respektive utbildningar, säger David Nihlmark.

Mottagningen kallas för KUM, klinisk undervisningsmottagning, och är helt nytt för Jönköpings län. Målet är att studenterna ska få träning i det teamarbete kring patienten som de kommer att möta senare i sina yrken.

Tre vårdcentraler får KUM

I Jönköpings län finns KUM på vårdcentraler, där Tenhults vårdcentral och Wetterhälsan är först ut, för att senare kompletteras med Råslätts nya vårdcentral.

Under tolv veckor på hösten och tolv på våren, driver studenterna mottagningen uppdelat på tvåveckorsperioder.

– Det är jätteroligt att ha studenter och så viktigt. Jag ville ha detta uppdrag. Jag möter många studenter och det är så roligt att få input från dem och roligt att de uppskattar den här delen av utbildningen, säger distriktssköterska Poonam Chavda, som är teamhandledare för KUM.

Uppfylla utbildningsmål

Hon ser till att studentmottagningen fungerar som tänkt och uppfyller utbildningarnas mål med lärandet. I rollen som professionshandledare för sjuksköterskor handleder hon tillsammans med läkarkollegorna också studenterna i deras agerande och har det medicinska ansvaret.

– Studenterna tar emot patienten, undersöker, behandlar, bedömer och avslutar, hela tiden med professionshandledare i bakgrunden, säger hon.

Distriktsläkare Emma Nilsson är en av professionshandledarna:

– Rollen har hittills varit väldigt kul och givande. Studenterna kommer med så mycket positiv energi och jag tror att jag kan lära mig massor av dem också. Det är kul att se hur de har utvecklats som team bara under första veckan och blivit mer säkra i sina roller. Jag är imponerad över att de kan så mycket redan och det fina bemötandet som de ger patienterna och varandra, säger hon.

Filmas för reflektion

Alla mottagningsbesök filmas också, med fokus på studenterna.

– Sedan går vi igenom och reflekterar över hur teamsamverkan har fungerat, säger Poonam Chavda.

Patienterna tillfrågas om de är intresserade av att besöka KUM och urvalet styrs av behovet att bedömas av alla tre yrkeskategorierna.

– Vi avsätter en timme till besöket på KUM och patienten får full uppmärksamhet, säger Birgitta Karlsved, biträdande verksamhetschef för Rosenhälsan/Tenhults vårdcentral.

”Vi behöver studenterna”

Och responsen från patienterna är stor.

– De får svara på frågor efteråt. Hittills har alla varit nöjda och svarat att de kan rekommendera KUM-mottagningen. ”Vi behöver studenterna”, svarade två patienter, berättar Poonam Chavda.

För vårdcentralen är det förstås en satsning och omställning att skapa en KUM-mottagning mitt i det stora flödet av provtagning för covid-19, förberedelser för antikroppstester och startgropar för vaccination mot säsongsinfluensan.

– Vi har styrt om vår infektionsmottagning till Rosenhälsan. Det har varit ett intensivt förarbete att skapa KUM-mottagning. Nu är vi väldigt stolta över att ha skapat detta, säger verksamhetschef Anette Sparf.

Fotnot: KUM bedrivs på Tenhults vårdcentral samt Wetterhälsan, Munksjöstaden och ska även finnas på nya Råslätts vårdcentral som står klar sommaren 2021.

 Studentmottagningen en del i interprofessionellt lärande

De studentdrivna vårdmottagningarna på vårdcentral är en del i interprofessionellt lärande, IPL, som börjar redan när utbildningen i respektive vårdyrke startar. Syftet är att de blivande medarbetarna i hälso- och sjukvården redan från början ska få in tänket kring teamarbete.

– Redan i termin 1 får eleverna en introduktion i interprofessionellt lärande, IPL, för att förstå konceptet. Det är viktigt att det kommer in tidigt för att de ska förstå synsättet. Efter att ha sått fröet i termin 1 följer vi senare i utbildningen upp genom den studentdrivna mottagningen, klinisk undervisningsmottagning, KUM, säger Agnetha Borell, IPL-koordinator på Hälsohögskolan, Jönköping University, i Jönköping.

Skapandet av KUM ingår i det avtal som tecknats med Linköpings universitet inför att Jönköping skulle bli en av studieorterna för läkarprogrammet i Linköping från termin 6 och resten av utbildningen.

Tre yrken möts

Det innebär att läkarstudenterna i termin 9 och arbetsterapistudenter och sjuksköterskestudenter i termin 5 möts i den gemensamma studentmottagningen.

– Senare i utbildningen har eleverna lärt sig så mycket om sin profession att de kan omsätta det i praktiskt arbete. Det finns ett behov av att anpassa våra utbildningar till det behov de sedan möter i sitt yrke. Det handlar om samverkan, att förstå både sin egen och andras professioner samt kommunikation, förklarar Agnetha Borell.

IPL-metodiken är skapad kring fyra så kallade domäner: värdegrund och etik, roller och ansvar, kommunikation samt team och teamarbete.

”Lösa ett problem tillsammans”

– Det ligger helt i linje med de kärnkompetenser som vårdpersonal ska ha, bland annat om evidensbaserad vård och kunskap kring personcentrerad vård och teamarbete. Studenterna ska lära sig hur man arbetar tillsammans för att lösa ett problem, tillsammans med patient och närstående, säger hon.

Varje två veckor lång KUM-period avslutas också med en utvärdering av tiden, med reflektion kring teamarbetet, ledd av lärare från de olika professionerna.

I dagsläget kan dock inte alla sjuksköterskestudenter erbjudas KUM-mottagning eftersom de är stora grupper.

Fler yrkesprofessioner ska få KUM-erfarenhet

– Men de erbjuds istället verksamhetsförlagd utbildning på en vårdcentral, med samma mål och synsätt som på KUM, säger Agnetha Borell.

I dagsläget är det blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som får arbeta tillsammans på KUM.

– Men vår målsättning är att så många som möjligt av vårdens olika professioner på sikt ska få del av detta.

Fotnot: KUM-mottagningarna och det interprofessionella lärandet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, Jönköping University.