Samordningsgrupp rehabilitering: Stort rehabiliteringsbehov under och efter covid-19

Samordningsgrupp rehabilitering: Stort rehabiliteringsbehov under och efter covid-19

Åtta kvinnor står i en grupp
Samordningsgrupp rehabilitering bildades 2019 för att öka samverkan inom rehabiliteringskedjan: Catharina Vik Söderström, rehab primärvården, Malin Hegen, rehabiliteringsmedicinska kliniken, Maria List Slotte, folkhälsa sjukvård, Anneli Forsgren, kommunal utveckling, Marie Kemi, Jönköpings kommun, Karin Wihlborg, Qulturum, Charlotte Jansson, rehabiliteringscentrum, samt Ulrika Stefansson, folkhälsa sjukvård. Foto: Mikael Bergström
Åtta kvinnor står i en gruppPorträtt av en kvinna med glasögon

Under 2019 bildades Samordningsgrupp rehabilitering för att förbättra samverkan i den viktiga rehabiliteringskedjan i samband med skada eller sjukdom. En samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård som blivit mycket värdefullt i rehabiliteringen av de personer som vårdats för covid-19.

– Vi har ett starkt gemensamt mål, att skapa en så bra rehabiliteringsprocess som möjligt och det finns ett otroligt driv i den här arbetsgruppen. Det är viktigt att alla delar i rehabkedjan samarbetar och inte arbetar i stuprör, säger Karin Wihlborg på Qulturum, sammankallande i samordningsgruppen och projektledare för tillsammansprojektet Utveckling av rehabkedjan där samordningsgruppen ingår.

Flera yrkesgrupper på olika vårdnivåer

I en patients rehabiliteringskedja ingår ofta flera yrkesgrupper inom såväl specialistvård (sjukhusvård), primärvård (vårdcentral) och den kommunala hemsjukvården. Att förebygga sjukdom och tänka prevention och rehabilitering från början i vårdförloppet blir allt viktigare för invånaren och för att hälso- och sjukvårdens resurser ska räcka till.

– Vi hann skapa Samordningsgruppen, sätta uppdrag och spelregler på plats, förankra i Reko och rita in i ledningssystemet för samverkan och ta fram ett årshjul med vad vi skulle arbeta med 2020. Sedan kom coronaviruset, säger Karin Wihlborg.

Blev en operativ grupp

Samordningsgruppen blev då naturligt en operativ grupp som gjorde en handlingsplan för allt som behövde göras. Medlemmar i samordningsgruppen tog huvudansvar för olika områden och bildade arbetsgrupper med medarbetare från olika delar av vårdkedjan.

– Tillsammans skapade vi en processkarta för vad som händer i covidpatientens rehabiliteringskedja från det att patienten insjuknar till fyra veckor efter utskrivning från sjukhuset.

Filmer spelades in

Filmer spelades in med rehabiliteringscentrums olika rehabprofessioner för att underlätta för nästa steg i vårdkedjan att förstå vad som väntar och omsätta det nationella kunskapsstödet till något hanterbart.

– Filmer spelades också in med patienter med olika vårdbehov. Också detta för att rehabiliteringspersonalen skulle få en bild av vad olika typer av patienter kan ha för rehabbehov efter att ha drabbats av covid- 19, säger Karin Wihlborg. 

Sammanhållen plan för rehabilitering

Rehabiliteringsplanen är grunden i samordningen av rehabiliteringskedjan. Inom tillsammansprojektet Utveckling av Rehabkedjan har en arbetsgrupp arbetat sedan 2018 med att ta fram en rehabiliteringsplan.

Varje patient ska ha en sammanhållen plan som utformas som en överenskommelse tillsammans med patienten och/eller dennes närstående. Den ska vara tydlig och ge en överblick över rehabiliteringsbehov, planerade åtgärder, vem som ansvarar för vad och när samt främja delaktighet i och samordning av alla rehabiliteringsinsatser.

Planen som använts vid covid –19, är allmängiltig och kan användas oavsett diagnos och profession.

– En sömlös helhetsorienterad rehabilitering, har blivit ett motto. Det handlar om att varje del i kedjan ska tänka på såväl länken innan som länken efter i sitt arbete och i sin överrapportering för att skapa största möjliga värde och bra stöd för patienten i dennes rehabilitering igenom hela processen, säger Karin Wihlborg.

Reflektion efter våren

Nu, omkring ett halvår efter att Samordningsgruppen så aktivt började arbeta med rehabiliteringsprocessen vid Covid 19, konstaterar Karin Wihlborg att den nya organisationen med Samordningsgrupp rehabilitering underlättade planeringen av rehabiliteringsprocessen vid Covid 19 och har stärkt nätverk och ledning i samverkan, vilket alla parter kommer ha nytta av i det fortsatta arbetet med andra processer.

Processer för olika diagnoser

Samtidigt som rehabiliteringen efter covid-19 pågår för fullt och kommer att göra inom överskådlig tid, vill Samordningsgrupp rehabilitering skapa motsvarande processer för andra sjukdomsgrupper.

– Processen går att översätta till andra diagnoser, till exempel stroke. Det handlar om att beskriva mål och sedan följa upp hur det går. Vi har som mål att ge en god och nära vård och kan vi skapa självständiga och engagerade patienter minskar belastningen på sjukvården och det blir mer tid över till de patienter som behöver det. Erfarenheterna från utvecklingen av digital artrosskola vill vi också ta till vara på samma sätt, säger Karin Wihlborg.

Mer fakta/Samordningsgrupp rehabilitering

Samordningsgrupp rehabilitering skapades 2019 i syfte att stärka systemet för ledning i samverkan avseende rehabiliteringskedjan inom Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län med två representanter från varje vårdnivå; sjukhus, vårdcentral, kommun, folkhälsa samt patientrepresentation. Uppdraget är bland annat att bevaka jämlikhetsperspektivet, sprida kunskap om rehabilitering och vara rådgivande instans för olika arbetsgrupper. Målet är att bidra till en helhetsorienterad, sömlös, jämlik rehabilitering.

Digital artrosskola fick skjuts framåt av Covid 19

Under 2019 har Region Jönköpings län, inom ramen för tillsammansprojektet Utveckling av rehabkedjan, skapat en digital artrosskola tillsammans med sydöstra sjukvårdsregionen. Denna pilotsattes våren 2020 och fick en ordentlig skjuts på grund av covid– 19. I och med att patienter i första hand skulle ha digitalt vårdmöte med sin vårdcentralen, efterfrågade klinikerna och patienterna en digital artrosskola. Den breddinfördes och har idag delats 171 gånger i Jönköpings län och 850 gånger i hela landet. Alla vårdcentraler i Jönköpings län har fått en instruktionsvideo om hur digital artrosskola fungerar samt möjlighet att konsultera klinikerna som gjorde piloten. Alla vårdcentraler har nu möjlighet att erbjuda sina patienter digital artrosskola.

Digital artrosskola sprids

– Det är en viktig del i jämlik rehabilitering. Idag har 15 av 42 vårdcentraler delat digital artrosskola till sina patienter. Detta är bra, men vi kommer göra en uppföljning i höst med de vårdcentraler som inte kommit igång för att höra vilket stöd de behöver ytterligare, säger Karin Wihlborg.

Den digitala artrosskolan kommer också att vidareutvecklas under hösten med nya filmer, bilder och textredigering och en uppdaterad version kommer i början av 2021. Det är rehabpersonalen på Tranås vårdcentral som i samverkan med kliniker inom sydöstra sjukvårdsregionen och personal på Qulturum skapat filmerna till artrosskolan.