Fastigheter och lokaler

Bussdepå, Ljungarum, Jönköping

Bussdepå Ljungarum
Illustration av bussdepån i Ljungarum Foto: White

Bussdepåer lägger grunden för en fungerande vägbunden kollektivtrafik. Det är därför viktigt att byggnaden signalerar att det är en ansvarstagande arbetsgivare som bygger för framtiden och som har hållbarhet och miljö i fokus. En omställning till en fossilfri fordonsflotta bidrar till det hållbara resandet.

I planeringen har stor vikt lagts vid hur den nya depån ska hantera flödet av personal hela dygnet runt. När bussarna står inne på nätterna ska de även tvättas och städas och tankningen av biogas och el ska främst ske nattetid. På taket ska solceller finnas för att ta tillvara på en del av den energi som behövs till eldrift av bussarna. Det finns också tankar på att ta tillvara regnvattnet som kan användas för att tvätta bussarna. Även en mer hållbar arbetsmiljö prioriteras i den nya byggnaden. Runt 450 personer ska ha det här som sin arbetsplats.

Den nya depån kommer varje dag hantera 135 el- och biogasbussar som går i tätortstrafik. Den ska klara upp till 150 bussar att jämföra med 80 bussar som är kapaciteten i nuvarande bussdepå på Rosenlund i Jönköping.

Bakgrund

Befolkningsökningen och framväxandet av nya stadsdelar i kombination med övergången

till fordon som drivs på förnyelsebar energi påverkar stadstrafiken i mycket stor utsträckning.  Jönköpings Länstrafi k (JLT) spår en dubblering av resandet fram till år 2025. Den bussdepå som finns och används idag är kraftigt eftersatt och underdimensionerad och behovet av en ny bussdepå är mycket stort.

Innehåll: Byggnaden, består av tvätt-, städ- och verkstadshall samt kontor.

Yta: Byggnaden på 5 200 kvadratmeter byggs på 53 000 kvadratmeter markyta.

Start: 13 november 2019

Klart: 1 mars 2021

Entreprenör: BRIXLY AB.