Tågdepå, Nässjö

Illustration över den nya tågdepån i Nässjö.
Illustration: Tengbom

Detta är en mycket stor satsning som sker helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin och det regionala trafikförsörjningsprogrammet, med målsättningen att fördubbla resandet med tåg till 2035. Genom satsningen säkras det att länets invånare får en robust tågtrafik inom och mellan regionerna.

Även underhållet behöver säkras. I dag sköts underhållet av Krösatågen i en inhyrd tågdepå i Nässjö. Men när de nya Krösatågen tas i trafik under 2024 behövs en ny tågdepå, bland annat för att klara de nya tåg som är beställda. De är längre än de nuvarande tågen och har en annan placering av den tekniska utrustningen. Den nya tågdepån ger också möjlighet att utveckla tågtrafiken på sikt då underhållskapaciteten utökas.
 
Under 2019 skedde cirka tre miljoner resor i hela systemet. Ungefär två miljoner resor skedde med tåg som underhålls i Nässjö.
 
Den nya tågdepån, som byggs på en gräsyta norr om rangerbangården i Nässjö, kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i depån. Även för miljön kommer depån att medföra positiva förbättringar, exempelvis kommer taket att vara utrustat med solpaneler. Med den nya depån i Nässjö stärks även ortens järnvägsanknytning och utbildningar inom järnvägsbranschen får ytterligare attraktionskraft.

Största satsningen på tågtrafiken

De nya Krösatågen och tågdepån är den största satsningen på tågtrafiken i modern tid i Jönköpings län, och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor.
 
Krösatågstrafiken bedrivs i samverkan mellan de sex sydliga länen i landet, förutom Jönköpings län ingår Kronoberg, Halland, Skåne Kalmar och Blekinge. Det är tågen som trafikerar de fyra förstnämda länen som kommer att underhållas vid den nya tågdepån i Nässjö. För Krösatågen som helhet kommer den nya depån att erbjuda förbättrade möjligheter till att kunna bedriva trafiken punktligare och stabilare än i dagsläget.

Innehåll

  • Fyra verkstadsspår
  • Ett tvättspår
  • Två städplattformar
  • Lager
  • Verkstad
  • Administration
  • Personalutrymmen

 

Fordonsflotta: 28 nya tåg är beställda. Nio av dessa ska till Jönköpings län. Dessutom kommer tio befintliga tåg också att finnas i den nya tågdepån.
 
Yta: Tågdepån tar cirka 35 000 kvadratmeter markyta i anspråk och byggnaden är 7 500 kvadratmeter stor.
 
Kostnad: Maximalt 720 miljoner kronor
 
Start: April 2021
 
Klart:  2023
 
Entreprenör: NCC
 
Ägar- och driftsformer: Depån byggs av Region Jönköpings län och ägs av regionens nybildade bolag RJL tågdepå Nässjö AB. Tågen hyr Jönköpings Länstrafik av bolaget Transito och själva trafiken tillsammans med tågdepån kommer att drivas av en entreprenör med ett avtal under åren framöver.