Persondataskydd och dataskyddsombud

De lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter i Region Jönköpings län är Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen.

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Region Jönköpings län omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till oss blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras och lagras i respektive system inom Region Jönköpings län. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Region Jönköpings län sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för ändamålet med behandlingen eller för att följa krav i lag eller förordning, enligt tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som är under behandling hos Region Jönköpings län. 

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att vända dig till Region Jönköpings län och be att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

I vissa fall har du även rätt att få dina uppgifter raderade. Dina rättigheter på Datainspektionens webbplats(Extern länk)

Om Region Jönköpings län behandlar dina personuppgifter med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Klagomål

Om du anser att Region Jönköpings län behandlar dina personuppgifter i strid mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Om att lämna klagomål, på Datainspektionens webbplats(Extern länk)

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd/styrelse inom Region Jönköpings län som ansvarar för verksamheten.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller om denna integritetsinformation vänligen kontakta Region Jönköpings län.