Fritid

FoUrum fritid organiseras inom Kommunal utveckling, Region Jönköpings.

Kommunerna i Jönköpings län samarbetar inom fritidssektorn. Genom att satsa på forskning och utveckling och därigenom stärka kvaliteten och samordningen inom länets fritidsverksamheter, skapas bättre möjligheter för länets kommuninvånare till en meningsfull och aktiv fritid. Länets kommuner driver och finansierar partnerskapet tillsammans. Verksamheten styrs av länets fritidschefer.

Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna ger en ökad medvetenhet om fritidssektorns roll som utvecklingspotential för hela Jönköpings län och får förtroende inom ett bredare område.

Aktiviteter inom fritid omfattar allt från att ingå i tvärsektoriella nya formationer till utbildningsinsatser, förbättringsarbete, metodstöd, omvärldsbevakning, forskning och att ingå i relevanta nationella sammanhang. Tillsammans med de olika regionala nätverken inom fritid med representanter från varje kommun bestäms vad och hur som ska göras inom varje område.