Social välfärd

FoUrum social välfärd organiseras inom Region Jönköpings län och verksamhetsområdet Kommunal utveckling.

FoUrums uppdrag är att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Vi ska långsiktigt och samordnat stödja socialtjänstens kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i länets kommuner. Vi är också en regional aktör som för dialog med staten i olika sammanhang.

Varje kommun i länet är en jämbördig part i FoUrum i ett formellt partnerskap. Styrning sker genom en styrgrupp med länets alla socialchefer. Arbetet bedrivs i olika chefsnätverk och viljeinriktningen beslutas av ett politiskt kommunalt samverkansorgan PKS.

Ett evidensbaserat arbetssätt och att knyta praktik och forskning närmare varandra, är en tydlig inriktning på vår verksamhet. Därför pågår flera forskningsprojekt och vi har doktorander som arbetar hos oss. Kommunerna lånar ut personalresurser med hög kompetens ur den egna organisationen med uppdrag att leda olika utvecklingsprojekt regionalt.

Prioriterade områden

Kommunal utveckling arbetar med ett antal utvecklingsområden som prioriteras av kommunerna. Kommunal utveckling arbetar med utveckling inom barn och unga, psykiatri, missbruk och beroende, äldre, e-hälsa, arbete och delaktighet, integration och funktionsnedsättning. En stor del av arbetet bedrivs i nära samverkan med Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård.

De aktiviteter som genomförs omfattar allt från fleråriga forskningsprojekt till utbildningsinsatser, förbättringsarbete, metodstöd och omvärldsbevakning. Tillsammans med olika chefsnätverk med representanter från varje kommun bestäms vad och hur som ska göras inom varje område.