Andra delårsrapporten 2018: Utvecklingen av jämlik vård och övergång till mer öppenvård och primärvård fortsätter

Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete att utveckla en jämlik vård och förflyttningen från specialiserad vård och slutenvård till mer öppenvård och primärvård. Arbetet pågår också med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i syfte att öka länets attraktivitet och tillväxt. Detta beskrivs i årets andra delårsrapport som behandlades av regionstyrelsen tisdag 23 oktober 2018.

– Delårsrapporten visar att Region Jönköpings län utvecklar sin verksamhet på rätt sätt, både när det gäller satsningar inom hälso- och sjukvård och när det handlar om utvecklingen av Jönköpings län, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande.

Många förbättringsprojekt 

Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2018, och beskriver arbetet kring flera pågående processer, bland annat ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” (förflyttning från specialistsjukvård till primärvård och från slutenvård till öppenvård), och ”Trygg och säker inskrivning och utskrivning från sjukhus”, vilket ökat samarbetet med kommunerna i länet och lett till väsentligt färre utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus. Inom den övergripande strategin för ”Tillsammans” finns totalt 23 förbättringsprojekt. 

Region Jönköpings län formulerar en rad mål (totalt 56) för sin verksamhet inom bland annat tillgänglighet, bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa, kostnadseffektivitet, attraktivitet och tillväxt. 

70 procent av målen klaras helt eller delvis 

Efter årets åtta första månader är 70 procent av målen helt eller delvis uppfyllda, något högre än samma period 2017. 

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ligger fortsatt över riksgenomsnittet, men vissa områden behöver förbättras. Primärvården når till exempel målen om kontakt med vårdcentral och väntetid till allmänläkare, medan väntetiderna för besök till viss specialiserad vård behöver minska. 

Antalet vårddagar minskar inom den specialiserade somatiska sjukvården, dels som en effekt av arbetet med ”trygg och säker hemgång” tillsammans med kommunerna, dels genom att vissa processer blivit effektivare, till exempel insättning av nya höftleder. 

Utvecklingsarbeten pågår 

Samtidigt pågår en rad utvecklingsarbeten. Det handlar bland annat om att ta fram en modell för att förstärka primärvårdens arbete inom psykisk ohälsa. Primärvårdens ansvar för samordnad vårdplanering efter sjukhusvistelse fungerar väl, med stor minskning av antalet utskrivningsklara patienter, men är samtidigt en process som ska fortsätta att utvecklas. 

Olika invånartjänster och e-tjänster fortsätter att utvecklas. Under våren 2018 startade Ungdomsmottagningen online, tobaksavvänjning som en digital tjänst ska införas innan året är slut, och utvecklingen pågår för såväl hälsocafé som självhjälpsgrupper inom en rad ämnesområden. 

Den regionala utvecklingsstrategin revideras 

Under hösten 2018 ska en reviderad Regional utvecklingsstrategi, RUS, skickas ut på remiss. Den handlar bland annat om hur arbetet med regional utveckling ska bedrivas.  Under året har regionalt utvecklingsarbete bedrivits genom bland annat olika stödformer till näringslivet, genom den digitaliseringskonferens som genomfördes under hösten, genom arbete med regional skogsstrategi och skapande av traineejobb och feriepraktikplatser för unga och arbetslösa. 

Mycket publik på Smålands Musik och Teater 

Delårsrapporten visar att Smålands Musik och Teater klarar sina mål när det gäller såväl antalet besökare på Kulturhuset Spira, som publik i arrangemang utanför Spira, inklusive barn- och ungdomsföreställningar. 

Sommarlovskortet en framgång 

Länstrafiken har en resandeökning med 1,2 procent, en effekt av sommarlovskortet. Kundundersökningarna visar på en kundnöjdhet i samma nivå som tidigare, förutom för serviceresor där kundnöjdheten har ökat. 

Region Jönköpings län har ett hållbarhetsprogram som bland annat innebär satsningar på ökad andel ekologisk mat och energieffektivisering. Inom de närmaste åren sker stora satsningar på solceller, och sammantaget får Region Jönköpings län en topplacering i den nationella jämförelsen av miljöarbetet. 

Plan för kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är ett stort och viktigt område. Arbete pågår med syftar till att minska bemanningen av hyrpersonal, utveckla nya arbetstidsmodeller, minska sjukfrånvaron och använda olika kompetenser på rätt sätt. 

Det pågår flera chefsutvecklingsprogram. En stor satsning är nätverk för engagerat ledarskap där alla cirka fem hundra chefer deltar. 

Ekonomiskt resultat i nivå med budget 

Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Flera stora investeringsprojekt pågår i verksamheten och årets nettoinvesteringar beräknas bli cirka 800 miljoner kronor. Den höga investeringsnivån gör att egenfinansieringsmålet endast nås till 75 procent för 2018. Region Jönköpings län är nu mitt i en period med en mycket hög investeringsnivå.