En läkande utomhusmiljö i sjukvårdens nya lokaler

Grönytan framför nya sjukhusbyggnaden på Ryhov
Hus D1-D2 ger 35 000 kvadratmeter nya vård- och utbildningslokaler på Ryhovsområdet i Jönköping, men också en utemiljö, bland annat med innergårdar, som ger möjligt till både träning, återhämtning och avkoppling för patienter – och medarbetare. Foto: Bild: Liljewall arkitekter AB
Grönytan framför nya sjukhusbyggnaden på RyhovSkiss över utemiljön

En skogsliknande miljö som främjar läkning. En gård som ger möjlighet till rehabträning och en ängsyta med pergola och blommor för avkoppling. Utemiljön kring nya hus D1-D2 på Ryhovsområdet i Jönköping kommer att bli attraktiv för både patienter och medarbetare.

– Mittengården mellan huskropparna kommer inte att bli en traditionell innergård. Istället ska det bli en känsla av tallskog, med bland annat skogsmatta och vårblommande körsbär och blommor. Forskningen visar att en mer vild natur är väldigt positiv för de svårast sjuka, dessutom en natur som är artrik och har säsongsvariationer, säger Robert Burman, landskapsingenjör på mark och trädgård, regionfastigheter.

Här blir det också en vattenspegel, murar att sitta på och stenrösen.

Utemiljön kring vårdlokaler är numera en viktig del i planeringen utifrån den kunskap som finns om naturens läkande effekt. I den standard som finns för byggnation av vårdlokaler ingår numera också utemiljön, med fastställda minimigränser.

”Utemiljön ska vara med i alla projekt”

– För D1-D2 har vi haft samarbete med arkitektbyråns landskapsarkitekt och vi håller på att testa och förfina den standard som skapats. Målet är att en miniminivå på utemiljön alltid ska finnas med i alla projekt, säger Robert Burman.

Just lösningen med en innergård med skogskänsla är något nytt.

– Väldigt spännande, men lite skräckblandad förtjusning att göra något som vi inte prövat tidigare.

Den innersta gården får också träd och blommor, men också flera sittytor och mycket artrikedom med många olika perenner och buskar där det kommer att blomma under en lång tid.

– En spännande och annorlunda innegård. Rehabiliteringen har tillgång till denna innegård. Därför bygger vi även ramper och trappor för träning utomhus.

Pergola för enskildhet 

Strax utanför hus D1-D2, utmed Psykiatrivägen, kommer det också att bli en ängsyta i form av en liten kulle, med bland annat en pergola med rosor, lökväxter och träd.

– Det som vår forskning och våra intervjuer med vårdpersonal har visat, är att det saknas en yta där man kan sitta ifred och komma bort från vårdmiljön, och som inte ligger så långt ifrån vårdbyggnaden. Här är tanken att man ska kunna gå ut och sätta sig, tillgänglig för alla.

Från det nya hus D1-D2 mot Sjukhusgatan blir det också en ganska stor nivåskillnad, som mest cirka fem meter.

"En mur med stenkänsla" 

– Här ska vi ha en mur med stenkänsla. Dessutom växter som ska kunna klättra upp på murarna.

Den nya sjukhusbyggnaden på Ryhovsområdet kommer att få en genomtänkt yttre miljö, som både uppfyller forskningens kunskap om läkande miljöer, och medarbetarnas behov av rekreation.

– Vi har fått vara väldigt delaktiga vid utformningen, vilket är jätteroligt, men också viktigt eftersom det sedan är vi på mark och trädgård som ska sköta ytorna, säger Robert Burman.

Fotnot:

Hus D1-D2 på Ryhovsområdet kommer att vara klart för inflyttning 2020-2021

Läs mer om byggandet av hus D1-D2: