Fortsatt utveckling inom Smålands Musik och Teater

De interna problemen inom Smålands Musik och Teater bottnar i en historisk konflikt, men det finns förutsättningar för utveckling och förändring. Det visar den delrapport som framställts av en extern organisationskonsult som en del i arbetet med kommunikationen inom verksamheten.

Sedan inflyttningen i Kulturhuset Spira 2011 har det pågått ett arbete inom Smålands Musik och Teater med målsättning att skapa en samlad organisation. Efter medarbetarenkäten 2016 gjordes inom Smålands Musik och Teater, liksom inom övriga verksamheter inom Region Jönköpings län, en handlingsplan för att ta hand om resultatet. Denna handlingsplan reviderades under hösten 2018 i syfte att utveckla såväl verksamhet som den gemensamma arbetsmiljön.

Som ett led i utvecklingsarbetet anlitade Region Jönköpings län i november 2018 en extern organisationskonsult som stöd i arbetet med kommunikationen inom verksamheten.

Intervjuer med medarbetare, fackliga företrädare och chefer

Konsultens uppdrag har varit att genom intervjusamtal med medarbetare och chefer bilda sig en uppfattning om situationen och undersöka förutsättningarna för att skapa en förändring som leder till bättre kommunikation inom verksamheten och därmed en bättre arbetsmiljö. Utifrån detta har nu en delrapport framställts. Resultatet har föredragits av konsulten för medlemmarna inom orkestern och ledning för Smålands Musik och Teater.

I delrapporten läggs fokus på vad som framkommit i samtalen med medlemmarna i orkestern. Rapporten belyser dels för verksamheten viktiga händelser ur ett historiskt och organisatoriskt perspektiv och dels vad som framkommit i intervjuerna.

Intervjuerna har syftat till att ge en fördjupad bild av den nuvarande situationen, men också att ge medarbetare möjlighet att reflektera tillsammans med en person med utifrånperspektiv. De bekräftar en anstängd situation mellan chefer och fackförbundet SYMF och att det råder olika uppfattningar om verksamhetens uppdrag. Intervjuerna beskriver också en hierarkisk ordning inom orkestern och en kultur där hårda ord och kränkningar gentemot andra yrkesgrupper inom verksamheten har normaliserats.

Delrapporten pekar också på samverkansproblem inom ledningsstrukturen som bör åtgärdas. Smålands Musik och Teater är en konstnärligt orienterad verksamhet som genom åren genomgått flera organisationsförändringar. Delrapporten lyfter den utmaning det är för ledningen att tydliggöra och skapa engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål.

Fortsatt förändringsarbete

– Konsulternas analys bekräftar att den nuvarande situationen bottnar i en gammal konflikt som till stor del handlar om ett ofärdigt förändringsarbete som påbörjades för flera år sedan. Det är viktigt att vi nu tillsammans fortsätter framåt. Delrapporten kommer att utgöra ett underlag för det långsiktiga arbete som pågår för att genom olika åtgärder åstadkomma förändring. Arbetet fortsätter nu närmast med att konsulten träffar övriga medarbetare inom Smålands Musik och Teater för intervjusamtal, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.