Hälso- och sjukvården uppmärksammar våld i nära relation

Veronica Ottosson och Elinor Petersson
Veronica Ottosson, ansvarig för psykisk hälsa och våld i nära relationer på sektion folkhälsa och Elinor Petersson, projektledare – våld i nära relationer, utbildar hälso- och sjukvårdspersonal i det nya metodstödet för att fråga om våld i nära relation – och hantera svaret. Foto: Mikael Bergström

Genom utbildning och ett helt nytt webbaserat metodstöd får personal inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län mer kunskap för att ställa frågor om våld i nära relationer och att hantera svaret.

– Vi ska bli bättre på detta. I dag ställer vi kanske frågan, men vi behöver också bli bra på att hantera svaret, säger Elinor Petersson, projektledare för det regionövergripande arbetet att ge vårdpersonal verktyg för att arbeta med våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort problem nationellt, enligt Nationellt center för kvinnofrid, NCK, som på regeringens uppdrag arbetar med mäns våld mot kvinnor.

”Är ett folkhälsoproblem”

– Var femte person har någon gång utsatts för våld i nära relation och i drygt vart fjärde fall av dödligt våld är utövaren en närstående. Fysisk och psykisk ohälsa är vanligare bland människor som varit utsatta för våld än för dem som inte varit utsatta. Så det är ett folkhälsoproblem, säger Veronica Ottosson, ansvarig för psykisk hälsa vid sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

Socialstyrelsen har därför gett landstingen/regionerna utvecklingsmedel för att lyfta de här frågorna.

– Vi ska kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, ge stöd till våldsutsatta oavsett kön eller sexuell läggning, samt barn, även barn som bevittnar våld. Men också arbeta med våldsutövare.  säger Veronica Ottosson.

Det sker på flera plan. Mottagningen Alternativ till våld arbetar sedan länge med att behandla våldsutövare, och har nu också sedan något år börjat behandla våldsutsatta.

– Psykologisk behandling är effektiv, framgångsrik och leder till ökad livskvalité hos våra klienter, säger Camilla Ericsson, kurator på ATV.

Hela sjukvården ska fråga

Dessutom ska nu sjukvården utveckla sina metoder för att ställa frågor och ha kunskap att slussa vidare, enligt den handlingsplan som finns.

Genom ett webbaserat metodstöd ska vårdpersonal nu få verktyg för att dels se hur våld definieras, dels lära sig ställa frågor och kunskap om vilka möjligheter till hjälp som finns.

Kunskapen om metodstödet sprids nu på olika sätt, till exempel genom att Elinor Petersson besöker olika arbetsplatsträffar, bland annat i primärvården.

”Vi måste se flera perspektiv i sjukvården”

– Många tycker att de får lära sig att tänka på ett nytt sätt. Alla som arbetar i vården har mött människor som varit utsatta för våld, så alla tycker att frågan är viktig. Vi måste se fler perspektiv i sjukvården. Ju fler våldsutsatta vi kan hjälpa, desto fler barn slipper också växa upp med våld. Vårt mål är att det ska bli samma tillgänglighet i hela länet för hjälp till både våldsutövare och våldsutsatta, säger Elinor Petersson och Veronica Ottosson.

Läs mer:
Hälso- och sjukvården uppmärksammar våld i nära relation