Hög andel ekologiska livsmedel och effektiv energianvändning i Region Jönköpings län

En kvinna och en man står och producerar pannbiff i ett kök.
Cecilia Karlsson och Peter Oskarsson står i produktionsköket på Värnamo sjukhus och förbereder en av morgondagens rätter, pannbiff med kokt potatis, lök och brunsås. Av 74 kilo blandfärs ska de med ett intensivt arbete skapa 600 pannbiffar av, svenskt, ekologiskt kött. Foto: Johan W Avby
En kvinna och en man står och producerar pannbiff i ett kök.En man står framför en vägg med fläktar

Region Jönköpings län har hög andel ekologiska livsmedel och en mycket låg energianvändning. Det framgår när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, onsdag 20 november 2019 presenterar Öppna jämförelser miljö, där Region Jönköpings län har bland de bästa värdena inom nästan alla mätområden för 2018.

 – Vår verksamhet har påverkan på miljön på olika sätt. Därför är det verkligen glädjande att se att vi fortsätter att ligga i framkant inom de mätområden som visar hur landets regioner arbetar med att minimera sin miljöpåverkan. Vi har ett strategiskt arbete för en långsiktig hållbarhet, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

"Kommit långt i nationell jämförelse"

– Vi arbetar bland annat för att öka vår andel av förnybara drivmedel totalt. Samtidigt har vi utmaningar i form av våra tåg som i dagsläget inte kan köras med förnybara drivmedel. Här pågår ett långsiktigt arbete att bland annat elektrifiera järnvägen ytterligare. Totalt sett visar Öppna jämförelser att vårt hållbarhetsarbete kommit långt vid en nationell jämförelse, säger Marcus Eskdahl (S) regionråd och ordförande nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– Öppna jämförelser visar att det målmedvetna arbete som vi gör inom Region Jönköpings län ger resultat. På de flesta områden har vi förbättrat oss sedan förra mätningen, och förändringen sedan 2009 är mycket stor, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Två områden sticker ut

Två områden sticker ut extra mycket: Andelen ekologiska livsmedel, med en sjätteplats bland landets 21 regioner, och energianvändning, med en tredjeplats.

Andelen ekologiska livsmedel (mätt som ekonomiskt värde) har ökat till 46 procent (43 procent i rikssnitt). I jämförelse med 2009 har Region Jönköpings län den största ökningen tillsammans med Dalarna och Västernorrland. Det är dock en bit kvar till Region Jönköpings läns mål på 60 procent år 2020.

Ekologisk kokpotatis

Ökningen av ekologiska livsmedel är resultatet av det strategiska arbete som område måltid driver. Kaffe, bananer, mjölk och mycket annat är sedan länge helt och hållet ekologiska produkter. Undan för undan har sedan sortimentet fyllts på. Den senaste produkten att bli helt ekologisk är potatis för kokning – svensk förstås.

– Vi håller ögonen öppna hela tiden för att upptäcka produkter som vi kan byta ut mot ekologiska. I vår KRAV-grupp testar vi olika produkter för att se om de passar att byta till och klarar kvalitetskraven, säger Jessica Käll, kökschef på måltid Jönköping.(Se separat artikel i länken nedan).

Bäst på energieffektivisering

Energianvändningen, el, värme och fjärrkyla, i verksamhetslokaler har minskat allra mest i Region Jönköpings län i en jämförelse mellan 21 regioner åren 2009 och 2018, från 220 kilowattimmar (kWh) per år och kvadratmeter, till 168 kWh/m2.

”Region Jönköpings län står för den största förbättringen under perioden. Där antogs 2009 ett ambitiöst energieffektiviseringsprogram. Styr- och övervakningssystem har byggts ut och samlats till en gemensam plattform och fördjupad utbildning har genomförts. Temperatur och luftflöden har anpassats till verksamhetens behov. Driftstrategier för värme och kyla har utvecklats. Ineffektiva motorer, pumpar och fläktar har bytts ut och ventilation utan värmeåtervinning har ersatts med roterande värmeväxlare” skriver SKL bland annat i rapporten.

Ett exempel är ombyggnation av ventilationssystem i en huskropp på Värnamo sjukhus, som sparar cirka en miljon kilowattimmar per år, eller ungefär lika många kronor.

– Den stora energiförbrukaren på sjukhus brukar vara fläktar och ventilation. Men här har vi fått en lösning som fallit väldigt väl ut, säger Robert Palmu, drifttekniker på regionfastigheter, Värnamo sjukhus (se separat artikel i länken nedan).

Antibiotika närmar sig målet

När det handlar om antibiotikaförskrivning kommer Region Jönköpings län på en sjunde plats och börjar närma sig det mål som Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) satt upp på högst 250 recept per 1000 invånare och år.

Inom området Klimatpåverkan av medicinska gaser hamnar Region Jönköpings län på femte plats, bland annat tack vare att vi renar utsläppen av lustgas som används på våra förlossningsavdelningar.

För området materialåtervinning (inklusive matavfall) blir det en sjätteplats med cirka 35 procents återvinning, att jämföra med rikssnittet på 26 procent.

Satsningar på förnybara drivmedel

Det enda område där Region Jönköpings län hamnar i gruppen under riksgenomsnittet (18:e plats), är för indikatorn förnybara drivmedel i kollektivtrafiken.

Nationellt har området utvecklats mycket positivt och andelen är 90 procent, konstaterar SKL. I Region Jönköpings län är andelen knappt 80 procent för 2018. Här kommer dock andelen förnybara drivmedel att öka som ett resultat av nytt regionbussavtal från juni 2020 samt nytt avtal inom stadstrafiken från juni 2021 som innebär 100 procent förnybara drivmedel för busstrafiken.

Redovisning visar klimatpåverkan

Öppna jämförelser miljö innehåller också en klimatredovisning där 17 av 21 regioner visar sina olika verksamheters utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

I Region Jönköpings län står kollektivtrafiken för 18 procent av de totala koldioxidutsläppen, medan förbrukningsmaterial i sjukvården står för nästan dubbelt så mycket, 30 procent. Även områden som utbildning, naturbruk, tjänsteresor, arbetspendling, kapitalförvaltning och fastighetsbyggnation har klimatpåverkan i olika grad.

– Inköp av förbrukningsmaterial är den post som har den största klimatpåverkan. Analyserna ger stöd för att prioritera insatser i upphandlingar. Klimatpåverkan kommer framför allt från utsläppen vid produktion av varor. Genom att mäta vår klimatpåverkan och göra årliga klimatredovisningar kan vi visa att vi minskar våra utsläpp över tid, säger Petter Odén, controller inom område miljö.

Aktieinnehav och kapitalförvaltning står för 15 procent av klimatpåverkan.

– Vi ligger bra till i förhållande till jämförelseindex eftersom vi undviker investeringar i fossila innehav som kol, olja och gas, säger Petter Odén.

Läs mer:
Ombyggt ventilationssystem sparar energi för en miljon per år

Andelen ekologisk mat ökar stadigt i sjukhusköken

 SKL: Regionerna minskar sin klimatpåverkan(Extern länk)