Lärandeseminarium för att skapa en gemensam rehabiliteringsplan

Fyra personer sitter runt ett bord och diskuterar
Så här kan ett teammöte på rehabiliteringsmedicinska kliniken gå till. Samuel Ånfors, sjukgymnast, Inger Andersson, arbetsterapeut och undersköterska Mariana Ekman spelade upp ett fiktivt teammöte tillsammans med patientrepresentanten Henrik Ånfors (längst till höger). Foto: Mikael Bergström

Den länsinvånare som behöver rehabilitering efter sjukdom eller olyckshändelse ska få en rehabiliteringsplan som håller ihop under hela processen och som innehåller alla delar i patientkontraktet. Det var målet när Region Jönköpings län och länets kommuner under två dagar genomförde lärandeseminarium för omkring 150 medarbetare verksamma med rehabilitering

– Det är unikt att alla aktörer som normalt sett arbetar i sin ”box” och med olika huvudmän, nu möts i gemensam utbildning för att se varandra som delar i samma rehabiliteringskedja. De ska skapa en sammanhållen rehabiliteringsplan som följer patienten och som innehåller de fyra delarna i patientkontraktet: Överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och sammanhållen plan, säger Karin Wihlborg, utvecklingsledare på Qulturum.

Insatser från flera

Den som behöver rehabilitering efter sjukdom eller olyckshändelse behöver ofta insatser från såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala omsorgen och hemsjukvården.

Under dagen fick deltagarna uppdelade i grupper träna på att skapa rehabiliteringsplaner utifrån de verkliga fall som patientrepresentanter presenterade. Med hjälp av detaljerad sjukdomshistoria från bland annat ”Ingrid 88 år” och ”Henrik 48” år, skulle gruppdeltagarna formulera de rehabiliteringsinsatser som behövdes med målsättningen att patienten skulle kunna få ett så bra liv som möjligt.

Nyttan av en sammanhållen plan

– Vi utgår hela tiden från patientens mål och nytta av att ha en sammanhållen rehabiliteringsplan. Det blir då vård- och rehabiliteringspersonalens ansvar att inte bara formulera mål och åtgärder tillsammans med patienten på den egna enheten utan också att förbereda för nästa steg i rehabiliteringskedjan och se patientens rehabilitering som en sammanhållen process oavsett diagnos, profession eller organisation. Övergången till nästa del i rehabiliteringskedjan är därför viktigt att träna, säger Monica Berg, processledare för cancerrehabilitering i Region Jönköpings län.

Läs mer:

Lärandeseminarium för att skapa en gemensam rehabiliteringsplan