Majoriteten av de anställda på Smålands Musik och Teater upplever att de har en bra arbetsplats

Arbetsmiljön och trivseln på Smålands Musik och Teater är generellt sett god med stolta medarbetare, men hur medarbetarna upplever arbetsplatsen är starkt tudelat. Det visar slutrapporten gällande situationen på Smålands Musik och Teater som nu presenterats av organisationskonsulten.

I den första delrapporten som presenterades i januari 2019 beskrev organisationskonsulten sina intryck av intervjuer med främst medlemmarna i orkestern. I slutrapporten som nu är klar har konsulten gjort djupintervjuer med medarbetare och ledare från samtliga delar av organisationen.

Intervjuerna visar att majoriteten av de anställda upplever att de har en mycket bra arbetsplats och endast en liten del upplever den som mycket negativ.

Ofärdigt förändringsarbete

Slutsatsen att den nuvarande situationen grundar sig i ett ofärdigt förändringsarbete, som beskrevs i den första delrapporten, förstärks nu ytterligare. Dessutom tar slutrapporten upp flera perspektiv som i nuläget försvårar en utveckling framåt.

Bland annat beskrivs att konflikten mellan musikernas fackförbund SYMF och ledningen hindrar förändringsarbetet och att den så kallade kampanjen som förs mot verksamhetschefen är det största och viktigaste arbetsmiljöproblemet enligt både medarbetare och chefer. Konsulternas bedömning är att detta måste upphöra för att utvecklingsarbete ska vara möjligt. 

Konsulterna påpekar även att avskedandet av en musiker i oktober 2018 har haft och fortfarande har en inverkan på hela organisationen. I intervjuerna med medarbetarna framkommer att medias portättering av Smålands Musik och Teater och Kulturhuset Spira har blivit en extra tyngd som skapat oro och olust. Medarbetare och chefer upplever att rapporteringen varit ensidig och bidragit till ryktesspridning.

Åtgärdsförslag

I slutrapporten presenteras ett antal åtgärdsförslag för att vända utvecklingen på kort och på lång sikt, bland annat att stärka internkommunikationen, förnya samverkan med SYMF, stärka det lokala arbetsmiljöarbetet och förändra ledningen närmast orkestern. En prioriterad uppgift för Smålands Musik och Teaters ledning är att ytterligare stärka arbetet med långsiktig planering för utveckling av verksamheten.

– Vi är alla överens om att det behöver bli en förändring och ledningen har tillsammans med skyddsombuden påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån slutrapporten för att åstadkomma den förändring som krävs. Det är viktigt att hantera de utmaningar som finns i nuet samtidigt som planeringen framåt fortsätter för verksamhetens, medarbetarnas och publikens skull, säger regionala utvecklingsdirektören Kristina Athlei.

Kontakt:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Telefon: 070-082 28 89

Bakgrund

Sedan inflyttningen i Kulturhuset Spira 2011 har det pågått ett arbete inom Smålands Musik och Teater med målsättning att skapa en samlad organisation. Efter medarbetarenkäten 2016 gjordes inom Smålands Musik och Teater, liksom inom övriga verksamheter inom Region Jönköpings län, en handlingsplan för att ta hand om resultatet. Denna handlingsplan reviderades under hösten 2018 av en grupp, bestående av skyddsombud och chefer, i syfte att utveckla såväl verksamhet som den gemensamma arbetsmiljön.

Som en insats i handlingsplanen anlitade Region Jönköpings län i november 2018 en extern organisationspsykolog som stöd i arbetet med kommunikationen inom verksamheten och i arbetet att lösa gamla konflikter.

Konsultens uppdrag har varit att genom intervjusamtal med medarbetare och chefer bilda sig en uppfattning om situationen och undersöka förutsättningarna för att skapa en förändring som leder till bättre kommunikation inom verksamheten, att lösa gamla konflikter och därmed en bättre arbetsmiljö. Utifrån detta har nu två delrapporter framställts och presenterats för verksamheten i januari respektive mars 2019. 

Se nyhet efter första delrapporten, 31 januari 2019: https://rjl.se/om-oss/pressrum/nyheter/Nyheter-fran-regionen/fortsatt-utveckling-inom-smalands-musik-och-teater/