Ny regional utvecklingsstrategi för hela länet beslutad i regionfullmäktige

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Det är visionen i den nya regionala utvecklingsstrategin för 2020-2035 som beslutades av regionfullmäktige den 3 december.

Centrala utmaningar i länet är bland annat demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social sammanhållning. Den regionala utvecklingsstrategin är uppdelad i sex områden: en hållbar region, en attraktiv region, en smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region – med ambitionen att vända utmaningarna till möjligheter. 

Omfattande gemensamt arbete

Utvecklingsstrategin har tagits fram genom ett omfattande arbete där Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga myndigheter, Jönköping University, näringsliv och civilsamhälle har identifierat länets behov och prioriteringar för en hållbar utveckling och tillväxt för hela länet fram till 2035.

I det gemensamma arbetet har mål och ambitioner bearbetats och formats. För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet fokuserar arbetet med att genomföra strategin tas även indikatorer och konkreta handlingsplaner fram. Det arbetet pågår nu och även detta sker i samarbete mellan länets aktörer.

Hela länets potential och behov

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra.

– Den regionala utvecklingsstrategin tar sikte på 2035 och innebär att länets aktörer tillsammans kommit fram till och bestämt sig för hur länet ska vara och uppfattas i framtiden. Den gemensamma visionen stannar inte vid några gränser, utan genom att arbeta tillsammans i länet möjliggör och tillgängliggör vi ett smart län och en global tillväxtregion, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd.

– Den regionala utvecklingsstrategin är ett av de viktigaste dokumenten för vårt län, vår gemensamma strategi. Tillsammans ser vi hela länets potential och behov. Med stor tilltro till länets goda förutsättningar syftar strategin till att utveckla länet till en långsiktigt hållbar, attraktiv, tillgänglig, kompetent, smart och global tillväxtregion. Det är när vi arbetar tillsammans mot samma mål som vi skapar de allra bästa förutsättningarna för länet och alla som lever och verkar här, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

 

Kontakt:

Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande
0706-994017
maria.frisk@rjl.se

 

Marcus Eskdahl (S), regionråd
0706-97 74 50
marcus.eskdahl@rjl.se