Pressinbjudan 23 januari 2018: Samverkan för biogas i Jönköpings län

Välkommen på tisdag 23 januari 2018 när vi presenterar förslaget till samverkan om biogas!

Om överenskommelsen mellan  Region Jönköpings län och 13 kommuner genomförs fullt ut får det stora, positiva konsekvenser för biogasmarknaden och de klimatpolitiska mål som länet strävar mot.

Medierna är välkomna!

Tid: Klockan 10, tisdag 23 januari 2018

Plats: Regionens hus, Husargatan 4, Jönköping

Medverkande: Rune Backlund, Region Jönköpings län, Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafik, Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun, Niclas Palmgren, Gislaveds kommun och Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland.

Samverkan för biogas

Under det senaste året har Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner utrett biogasens möjligheter i Jönköpings län.

I utredningen Samverkan för biogas i Jönköpings län – utredning om samverkansformer för ökad produktion och användning av biogas och tankningsinfrastruktur i Jönköpings län presenteras olika scenarier kring möjlig utveckling.

 

Utredningen visar att möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda, samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.

Det är möjligt att nå det som beskrivs som ett ”stort scenario”, som skulle resultera i en närmast fördubbling av efterfrågan på biogas i Jönköpings län, där den regionala kollektivtrafiken är en viktig del.

Stort scenario visar även ökade möjligheter att förse länets jordbruk med biogödsel, samt utbyggd gastankningsinfrastruktur i Jönköpings län.

Stort scenario bygger på tydliga regionala och kommunala riktlinjer för kollektivtrafik, fordonsflottor och transportupphandlingar samt samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna.

Förslag till överenskommelse

Tjänstemannagruppen med representanter för Region Jönköpings län och länets kommuner samt den politiska styrgrupp som lett utredningen föreslår nu en överenskommelse mellan Region Jönköpings län och de 13 kommunerna.

Om överenskommelsen implementeras fullt ut får det stora, positiva konsekvenser för biogasmarknaden och de klimatpolitiska mål som länet strävar mot.

Kontakt

Ruth Andersson
Marknadskommunikatör/Pressansvarig
Jönköpings Länstrafik
ruth.andersson@jlt.se
0730-28 55 30

Fakta

Utredningen samt förslaget till överenskommelse har tagits fram av Regionledningskontoret, Jönköpings Länstrafik och Energikontor Norra Småland, på uppdrag av Kommunalt forum, en samverkansyta mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.