Pressmeddelande 4 december 2018: Regionstyrelsen överens om kompletteringar av budgeten för 2018

Vid dagens möte beslutade regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att godkänna de kompletteringar i Budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019-2020, som Alliansen och oppositionen enats om.

Förslaget tas upp på regionfullmäktige på tisdag 5 december 2017 och innehåller utöver kompletteringar, även ett uppdrag till regionstyrelsen om att återkomma med förslag till fördelning av återstoden av de riktade statsbidragen.

– Det känns bra att vi nu kan presentera ett förslag som innebär en komplett budget och verksamhetsplan för de närmaste åren, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Nu riktar vi blicken framåt och fortsätter arbetet med de stora och viktiga frågor som berör vårt län i frågor om hälso- och sjukvården, vår regionala utveckling och målsättningen att bli Sveriges fjärde tillväxtregion.

Utifrån budgetbeslutet i regionfullmäktige den 8 november, där Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag bifölls med undantag av ett antal yrkanden som avslogs, väcktes frågan om behov av kompletteringar till det antagna förslaget. Dessa omfattar bland annat direktiv till styrelse och nämnder, mål för god ekonomisk hushållning, taxor, avgifter samt regelböcker för vårdval.

– Efter fullmäktiges budgetbeslut är det bra att vi nu kan presentera nödvändiga kompletteringar i form av direktiv, underlag och bilagor för regionfullmäktige, säger Carina Ödebrink, regionstyrelsens 2:e vice ordförande. När det gäller de riktade statsbidragen ser jag fram emot en fortsatt politisk dialog där vi strävar efter samsyn och där bland annat frågan om kompetensförsörjning är en viktig del.

I det kompletterade budgetförslaget har 68,6 miljoner kronor av de riktade statsbidragen för 2018 fördelats utifrån budgetbeslutet den 8 november. De resterande cirka 104 miljoner kronorna kommer att behandlas politiskt, utifrån de överenskommelser som tecknas mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten.

Kontakt

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande
072-531 80 96

Carina Ödebrink
Regionstyrelsens 2:e vice ordförande
0702-17 60 76

Regionfullmäktige 5 december 2017:

Webb-tv tisdag 5 december 2017(Extern länk)