Pressmeddelande 5 juni 2019: Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

En öde landsväg
Regionsamverkan Sydsverige med regionerna Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samarbetar för att bredbandsutbyggnaden ska nå alla invånare och företagare, även i glesbygd, i syfte att nå det nationella målet. Foto: Andreas Tukler

Regionsamverkan Sydsverige med regionerna Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och även nå glesbygden. Syftet med samarbetet är att ta ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband. Initiativet består av två delar, där det första fokuserar på bredbandsutbyggnad till glesbygden, den andra delen handlar om att skapa en sydsvensk digital arena som ger samhällsnytta för invånare och företag.

Regeringen har i de rikstäckande bredbandsmålen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Efter ett par expansiva år har utbyggnadstakten av bredband bromsats in i Sydsverige. Tätorterna är i stort sett utbyggda, men det som återstår är fragmenterade områden oftast i gles bebyggelse som är kostsamma och inte har tillräckligt bra marginaler för att motivera ytterligare investeringar.

Utbyggnad i samklang

Genom ett samarbete med IP-Only vill Regionsamverkan Sydsverige öka förutsättningarna för att kunna ta vara på möjligheterna med digitaliseringen och leverans av samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur.

”Viktigt för den offentliga servicen”

– Vi vill skynda på utbyggnaden av bredbandsnätet eftersom det är viktigt inte minst för den offentliga servicen, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige.  Regionernas hälso- och sjukvård bygger på att vi lätt kan nå alla. Med bredband kan hemsjukvården fungera bättre för patienterna. Samma sak gäller kommunernas service.

”Bygga en hållbar digital infrastruktur”

– Det här initiativet visar att vi genom samverkan har rätt förutsättningar att bygga en hållbar och framtidssäker digital infrastruktur som kommer att vara till gagn för hela samhället i södra Sverige. Initialt går vårt uppdrag ut på att samla samtliga aktörer som verkar i de aktuella regionerna, och tillsammans med Regionsamverkan Sydsverige, skapa en gemensam handlingsplan för hur vi kan täcka de vita fläckarna som ännu inte har tillgång till snabbt och framtidssäkert bredband, säger Frida Westerberg, VD på IP-Only.

Samordna och koordinera insatser

Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i Sydsverige så att de nationella bredbandsmålen nås. Behovet av andra nätaktörer förändras inte av samverkansöverenskommelsen, tvärtom är ett positivt resultat av samverkan att det blir nya möjligheter för alla nätägare.

Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva. Utmaningarna handlar om samverkan samt att fånga och bibehålla marknadens intresse.

"Ledarskapet för digital omställning" 

– Genom samarbetet tar Regionsamverkan Sydsverige ledarskapet för digital omställning och visar vad kraften i vad flera regioners gemensamma insatser gör för attraktionskraft, innovation, kompetens och hållbar tillväxt i södra Sverige, avslutar Carl Johan Sonesson.

Region Jönköpings län är en del av Regionsamverkan Sydsverige och bredbandssatsningen sker i nära samverkan med länets kommuner.

”Viktig förutsättning för utveckling och hälso- och sjukvård”

–  Bredband är en viktig förutsättning både för regional utveckling och hälso- och sjukvård , till exempel för förutsättningar för att ge och få god vård i hemmet, säger regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län, Mia Frisk (KD).

 – Ska vi få hela Sverige att utvecklas krävs att alla hushåll och företag får tillgång till snabbt bredband. Framförallt är det boende på landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå. Digitaliseringens möjligheter gör att fler både kan skapa nya företag och ta del av kultur och samhällstjänster på ett mer jämlikt sätt, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

Mediakontakter:
Peter J Olsson, Regionsamverkan Sydsverige/ Region Skåne
Telefon 070-448 71 70
e-post: peter.j.olsson@skane.se

Niclas Kamhill, presschef på IP-Only
telefon +46 708 70 00 60
e-post: niclas.kamhill@ip-only.se

                                                                                        
För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta någon av bredbandskoordinatorerna:

Ingemar Svensson, Region Jönköpings län, telefon 0730-48 21 19, ingemar.svensson@rjl.se

Ellinore Svan, telefon 0767-75 68 95 ellinore.svan@regionhalland.se

Magnus Hammarstedt, telefon 0480-448371, magnus.hammarstedt@regionkalmar.se

Peter Kirsten, telefon 0470-58 30 98, peter.kirsten@kronoberg.se

Lars Winther-Hansen, telefon 0725-99 94 60, lars.winther-hansen@skane.se

Rikard Svensson, telefon 0729-77 99 93, rikard.svensson@regionblekinge.se