Pressmeddelande: Invånarna i Jönköpings län mår bra – men den psykiska hälsan är ojämlikt fördelad

De flesta 18–44-åringar i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län anser att de har en bra psykisk hälsa. Det finns dock undantag – psykisk ohälsa är vanligare bland unga kvinnor och utrikes födda.

Det framgår av den undersökning Region Jönköpings län genomfört tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland under 2015–2016. Invånarna fick själva beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär och hur de nöjda de är med den vård de fått. Syftet är att kartlägga självupplevd psykisk hälsa och analysera skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

– Studiens rapport ger värdefull kunskap om hur det står till med den psykiska hälsan och vilka vägar befolkningen väljer för att få stöd när välbefinnandet sviktar, säger folkhälsochef Jesper Ekberg, Region Jönköpings län.

Nöjda med vårdcentralen som första kontakt

Det är lika vanligt att söka vård för psykiska besvär som att inte söka hjälp, trots att man känner ett vårdbehov. Den vanligaste orsaken till att inte söka vård trots behov är att man inte vill framstå som psykiskt sjuk.

Förtroendet för att vården skulle kunna hjälpa vid framtida psykiska besvär är störst bland dem som har erfarenhet av vård för psykiska besvär under det senaste året. 

Enkäten visar inga större skillnader mellan de tre länen vad gäller psykisk hälsa, men vården i Jönköpings län verkar ha större beredskap för att ta emot patienter med lättare psykisk ohälsa. Mer än hälften av dem som söker vård för psykiska besvär vänder sig i första hand till vårdcentralen och fler är nöjda med vårdcentralen som första kontakt.

– Det är glädjande att många känner att de får stöd vid psykisk ohälsa, säger Jesper Ekberg. Region Jönköpings län har ju i många år arbetat för att länets invånare i första hand ska söka vård hos sin vårdcentral.

Ojämlik psykisk hälsa

Två av tre i de tre länen har god psykisk hälsa, men hälsan är ojämlikt fördelad. Ett exempel är kvinnor i åldern 18–24 år där mer än varannan uppger att de har psykiska besvär i någon utsträckning. Även för personer som är födda utomlands är den psykiska ohälsan vanligare.

– För oss är nu utmaningen att bättre rikta insatser till de grupper som har särskilda behov, säger Jesper Ekberg. Det är första gången den psykiska ohälsan undersökts på det här sättet i vårt län. Rapporten ger en bra grund för det fortsatta arbetet och när vi följer upp den psykiska hälsan i Jönköpings län.

Rapporten

Kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län hösten 2015/2016:

Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen (Utveckling i Jönköpings län, nytt fönster)

Kontakt

Jesper Ekberg
Folkhälsochef, Region Jönköpings län
0722-46 86 88
jesper.ekberg@rjl.se

Veronica Johansson
Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
010-242 41 77, 0761-38 47 38
veronica.a.johansson@rjl.se