Pressmeddelande:Breddat fokus för 2020 års kulturbidrag

Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har tagit beslut om vilka verksamheter i länet som nästa år får regionalt utvecklings- och verksamhetsbidrag inom kulturområdet. Totalt handlar det om 12 miljoner kronor som fördelas.

- Det är lika mycket en välsignelse som förbannelse med så många fina kulturaktörer som vill bidra till vårt läns kulturliv, då resurserna är begränsade. Men det är fantastiskt kul att ändå kunna stötta flera bra verksamheter och projekt under 2020. Med bredare fokus når bidragen ut till fler målgrupper. Det är min förhoppning att vi framöver ska kunna prioritera det fria kulturlivet högre, eftersom det inte har prioriterats på länge. Vi har redan i år kunnat öka bidragspotten lite, men man vill ju alltid mer, säger Adam Starck, kulturutskottets ordförande.

Utvecklingsbidrag till projekt inriktade på barn och unga

I satsningen på barn och unga får projektet Kulturrätten 400 000 kronor i utvecklingsbidrag. 300 000 kronor satsas på en regional samordnare för länets musik- och kulturskolor och 100 000 kronor går till filmprojektet ”Not too young”

Kulturrätten.Projektet ska ge kulturen en starkare och tydligare roll inom skolans värld i Jönköpings län. Bland annat genom att bygga upp en hållbar struktur för nätverk och broar mellan kultur och skola. Projektet ska också synliggöra länets kulturutbud såsom det fria kulturlivet och kulturinstitutionerna genom aktiviteter som utbudsdagar med mera. Den långsiktiga planen är att införa en kulturgaranti för kommunerna i länet, för att alla barn ska ha samma rätt att möta kultur oavsett vart i länet de bor.

Regional samordnare för Musik och Kulturskolorna.Med projektet vill länets kommuner gemensamt utveckla och förstärka kursutbudet med nya kulturella yttringar för att nå fler barn och unga och öka likvärdigheten. Med en regional samordnare för musik- och kulturskolornas ledning kan skolorna knytas samman på ett mer effektivt sätt och utvecklingsarbetet ledas mer strukturerat. Projektet drivs av alla musik- och kulturskolor i Jönköpings län med Värnamo Kulturskola som huvudansvarig.

Not too young. Utvecklingsbidrag ges även till filmprojekt som befinner sig i ett förproduktionsstadium. En av bidragstagarna är en ung filmare som vill lyfta ungas röster och som använder sig av nya metoder och medier för att sprida film. Hennes idé är att göra en film som ur ungdomars perspektiv berättar om hur det är att vara ung och gå på gymnasiet, vad som är viktigt i deras liv och vad de har för prioriteringar. Serien kommer utspela sig och spelas in i Jönköping med omnejd. Filmarens tidigare egenfinansierade film "Bara lilla jag", även den inspelad i Jönköping, har idag över en miljon visningar på Youtube.

Nya verksamheter som får verksamhetsbidrag

Tre verksamheter har tillkommit på listan över vilka verksamheter i länet som får regionalt verksamhetsbidrag: Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, Huskvarna Folkets Park och Sofiehof Underjord.  

Stiftelsen kulturreservatet Åsens by. Åsens by är Sveriges äldsta kulturreservat, grundat i mars år 2000. Stiftelsens uppdrag är att förvalta och vårda platsen men också att levandegöra ett unikt kulturlandskap och visa livet i en småländsk by vid sekelskiftet 1900. Reservatet är tillgängligt för besök under årets alla dagar, utan inträdesavgift och har årligen runt 35 000 besökare. Sedan två år tillbaka bedriver stiftelsen utvecklingsarbete inom området måltidsupplevelser. 

Sofiehof Underjord.Sofiehof Underjord utgör en unik scen i länets kulturliv som bidrar till ett bredare kulturutbud. Verksamheten har en i övrigt sällan prioriterad målgrupp bestående av unga vuxna 18-40 år och lockar besökare från hela länet. Verksamheten jobbar med arrangörsutveckling och utveckling av unga arrangörer. Verksamhetens mål är att arrangera minst 45 offentliga arrangemang under 2020, och att jobba för mångfald och en mer jämställd och bredare scen samt att föryngra Jönköpings arrangörstrupp. 

Huskvarna Folkets park. Verksamheten har utvecklats till en av landets mest aktiva folkparker med aktiviteter året runt. I januari 2019 tilldelades parken det nationella priset LiveApan som “Årets Venue 2018” (priset har delats ut sedan 2015, och tidigare vinnare är bland annat Liseberg, Gröna Lund och Dalhalla). Verksamheten lockar över 300 000 besökare om året och sommaren 2019 slogs nytt publikrekord i parken. 

Vad är syftet med de olika kulturbidragen?

Syftet med utvecklingsbidraget är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år. Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Syftet med utvecklingsbidraget för film är att stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län. Utvecklingsbidrag för film går att söka för filmprojekt som befinner sig i förproduktionsstadium.

Syftet med verksamhetsbidraget är att stärka regionens kulturpolitiska infrastruktur, bidra till ett välutvecklat konst- och kulturliv samt ge alla möjligheter att ta del av kulturupplevelser.

Lista på vilka som får regionalt kulturbidrag 2020

Verksamhetsbidrag

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag film

Kontaktperson

Adam Starck

Kulturutskottets ordförande

adam.starck@rjl.se