Region Jönköpings län deltar i Totalförsvarsövning 2020

En patient rullas in på akutmottagning
Sjukvården i Region Jönköpings län tränar regelbundet olika krissituationer. Flera övningar kommer också att genomföras under 2020 som en del i Totalförsvarsövning 2020. (Bilden från en övning på Värnamo sjukhus med skademarkör). Foto: Frida Halvardsson

I slutet av 2019 inleds en totalförsvarsövning i Sverige, den första i sitt slag på över 30 år och som syftar till att stärka Sveriges motståndskraft mot en angripare. Region Jönköpings län kommer att genomföra flera övningar under 2020 i syfte att träna sitt uppdrag att bedriva sjukvård inom det civila försvaret.

Totaltförsvarsövningen (TFÖ 2020) är en stor satsning som leds av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gemensamt. Syftet är att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig ska utvecklas och stärkas.

I december 2015 fattade regeringen beslut om att återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret, som omfattar det militära försvaret och det civila försvaret, i syfte att kunna motstå svåra påfrestningar och försvara rätten att leva i fred och frihet.

Övning i flera delar

Under 2020 genomförs därför en totalförsvarsövning uppdelad i olika akter, på olika geografiska platser i landet, med deltagande från Försvarsmakten, statliga myndigheter som Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, landets kommuner och regioner och en lång rad olika organisationer, bland annat frivilliga försvarsorganisationer.

Svensk hälso- och sjukvård kommer att vara med i olika grad i samtliga övningar utifrån ett avtal som finns mellan Sveriges Kommuner och Landsting och MSB.

Det handlar bland annat om att aktivt arbeta med säkerhetsskydd, att etablera en krigsorganisation med tydliga roller och ansvarsområden och öka kompetensen inom den egna organisationen.

”Vi ska öva vår organisation på olika nivåer”

– Vi kommer att delta vid flera tillfällen och öva vår organisation på olika nivåer. Det handlar till exempel om att öva såväl vår högsta beslutande ledning som vår regionala sjukvårdsledning och de lokala särskilda sjukvårdsledningarna på respektive sjukhus, säger Petra Helgegren, regional övningsledare på Region Jönköpings läns beredskapsenhet.

Totaltförsvarsövningen syftar till att träna agerande och samband mellan de olika aktörerna inom det militära försvaret och det civila försvaret, för att kunna agera, vid höjd beredskap och eller vid krigshandlingar mot Sverige i olika former av angrepp.

Träna sjukvård under svåra förhållanden

För Region Jönköpings län och dess medarbetare innebär det att träna när till exempel olika delar av infrastrukturen är utslagen.

– Vi har en viktig roll i det civila försvaret att upprätthålla de samhällsfunktioner som vi ansvarar för. Vi måste kunna bedriva sjukvård och ledning i en situation där vi är under stark press och arbetar under svåra förhållanden och här är det då viktigt att vi tränar tillsammans med de övriga aktörerna, säger Petra Helgegren.