Region Jönköpings län i topp i miljöarbetet

porträtt av Maria
Vårt resultat är glädjande, och vi når det tack vare engagerade medarbetare, drivande chefer och tydliga politiska mål, konstaterar Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län. Foto: Lii Almnäs
porträtt av MariaBild ppå en solpanelDags för laddning. Det sker vid en hållplats vid järnvägsstationen. Från bågen fälls laddplattan ner mot busstaket för en kontaktlös laddning som tar högst sex minuter. Britt-Marie Rasmussen, kokerska på Värnamo Folkhögskola lagar grönsakssoppa, dagens lunch, med ekologiska råvaror förstås.

Region Jönköpings län placerar sig i toppen med sitt miljöarbete när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, torsdag 18 oktober 2018 presenterar årets Öppna jämförelser miljö inom sex områden. Energieffektiviseringen är störst i Sverige, medan andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken behöver öka.

– Det är verkligen ett glädjande resultat! Tack vare engagerade medarbetare, drivande chefer och tydliga politiska mål uppnår vi goda resultat i vårt miljöarbete. Att miljöhänsyn är en naturlig del i vår verksamhet är också en viktig framgångsfaktor för oss, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Öppna jämförelser inom miljö presenteras för femte gången i syfte att stimulera lärande och verksamhetsutveckling. Det är en jämförelse över hur Sveriges 21 regioner och landsting arbetar med antibiotikaförskrivning, ekologiska livsmedel, energianvändning, förnybara drivmedel, medicinska gaser och avfallsåtervinning.

När resultaten från de sex områdena vägs samman får Region Jönköpings län en tydlig förstaplats!

”Ett långsiktigt arbete med alla områden”

– I vårt långsiktiga arbete med hållbarhet och miljö arbetar vi med alla områden, och det ger också ett bra sammanvägt resultat när vi jämförs med övriga Sverige. När det gäller förnybara drivmedel finns det beslut om upphandlingar som gör att vår kollektivtrafik successivt kommer att bli fossilfri, att säger Rune Backlund (C), regionråd och ordförande för nämnden trafik, infrastruktur och miljö.

Nationellt förbättras resultaten inom alla de sex områden som mäts. Till exempel visar de att andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mer än fördubblats, att andelen ekologiska livsmedel tredubblats sen 2009 (13-41 procent), antibiotikaförskrivningen minskat med 22 procent och energianvändningen minskat 13 procent.

De sex miljöområdena:

* Antibiotikaförskrivning. Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort hot mot den globala folkhälsan.
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) har satt upp ett långsiktigt mål om att förskrivningen av antibiotika i Sverige inte bör överstiga 250 recept antibiotika per 1000 invånare och år. Region Jönköpings län ligger på 275 recept.

  • Andelen ekologiska livsmedel (som inköpt värde) varierar stort bland landets landsting och regioner, från 18 till 56 procent. Region Jönköpings län har en ekologisk andel på 40 procent.
  • Energianvändning i verksamhetslokaler. De effektiviseringar inom el och värme som gjorts nationellt sparar cirka 200 miljoner per år. Region Jönköpings län använder 166 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Samtidigt lyfts arbetet med energieffektivisering fram i Öppna jämförelser:

”Region Jönköpings län står för den största förbättringen under perioden 2009-2017. Där antogs 2009 ett ambitiöst energieffektiviseringsprogram. 400 åtgärder identifierades i samband med energideklarationer. Styr- och övervakningssystem har byggts ut och samlats till en gemensam plattform och fördjupad utbildning har genomförts. Regionen har anpassat temperatur och luftflöden till verksamhetens behov. Driftstrategier för värme och kyla har utvecklats. Ineffektiva motorer, pumpar och fläktar har bytts ut och ventilation utan värmeåtervinning har ersatts med roterande värmeväxlare. Belysningen byts efterhand ut till LED-teknik, ofta med närvarostyrning”.

  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafik. Sedan 2009 har landets regioner och landsting ökat andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken från i genomsnitt 42 till 87 procent. I Region Jönköpings län är den 78 procent.

Samtidigt fortsätter arbetet med att öka andelen förnybara drivmedel. Länstrafiken har målet om helt fossilfri trafik till 2025.

  • Medicinska gaser. Lustgas är den dominerande medicinska gasen. Region Jönköpings län är en av sju som har lustgasdestruktion vid samtliga förlossningsavdelningar.
  • Avfallsåtervinning. Landets landsting och regioner producerade 2017 totalt 64 000 ton avfall, en ökning med 1 300 ton jämfört med 2016. Fokus är att öka andelen material och produkter som kan återanvändas och återvinnas. I genomsnitt skedde materialåtervinning till 27 procent, i Region Jönköpings län till 38 procent.

SKL konstaterar i sin rapport att de sex miljöområdena ger en god bild över bredden och resultatet i det viktiga miljöarbete som pågår inom regioner och landsting.

Läs mer:

SKL:s pressmeddelande och rapport: Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor(Extern länk)