Region Jönköpings län övade krisledning inom totalförsvaret

En man står och talar inför en stor grupp människor sittande vid U-formade bord
Olof Ring, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län och lokal övningsledare för Totalförsvarsövning 2020, ledde heldagsövningen när ledningen för Region Jönköpings län diskuterade hur verksamheten ska fungera som en del i totalförsvaret. Foto: Mikael Bergström
En man står och talar inför en stor grupp människor sittande vid U-formade bordFyra personer står framför en serie med löpsedlar

Hur ska Region Jönköpings län agera om Sverige står inför ett hot från främmande makt och Sverige har skärpt sin beredskap? Detta fick tjänstemän och politiker öva på och diskutera under en heldagsövning där olika scenarier presenterades.

Region Jönköpings läns uppgift är att ansvara för bland annat hälso- och sjukvård vid både kriser i fredstid och när Jönköpings län och Sverige utsätts för hot eller krigshandlingar från främmande makt.

Hur den uppgiften ska klaras när verksamheten utsätts för stora påfrestningar i form av till exempel IT-system, telefoni eller el som slås ut och det uppstår brist på bland annat dricksvatten, livsmedel, läkemedel, drivmedel är frågor som kräver planering.

Fyra områden övades

– I dag ska vi öva fyra områden: Egen organisation, samverkan, säkerhetsskydd och kommunikation, förklarade Olof Ring, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, när han gav en kort bakgrund till varför Sverige nu rustar upp sitt totalförsvar och under 2020 genomför delar av den omfattande Totaltförsvarsövningen.

Region Jönköpings län är en stor och viktig aktör inom det civila försvaret, som tillsammans med det militära försvaret skapar totalförsvaret.

– Syftet är att vi ska stärka den samlade förmågan i vårt totalförsvar för att skydda vårt demokratiska system och som grund för detta finns ett försvarsbeslut från 2015, förklarade Olof Ring.

Störningar och angrepp

Dagens scenarier inleddes med störningar i nationella IT-system och eskalerade steg för steg över till att Sverige och Jönköpings län utsattes för ett väpnat angrepp.

Under tiden fick deltagarna med olika ansvarsområden inom Region Jönköpings län diskutera alla de problem som uppstod: Hur ska verksamheten ledas, hur ska en hårt ansträngd sjukvård prioritera, hur ska ambulanserna få drivmedel, hur ska allmänheten hållas informerad, hur ska känslig information delas, hur ska kollektivtrafiken upprätthållas och hur ska flyktingar som strömmar till länet tas omhand? som några enstaka exempel.

Lagar träder i kraft vid krig

Detta samtidigt som krigstillstånd i sig innebär att ett antal vilande lagar träder i kraft. Lagar som till exempel ger möjlighet att förfoga över civila fordon, men som i många fall inte är anpassade till hur dagens samhälle fungerar.

– Det är lätt att fatta beslut när det finns resurser. Men när vi har brist på det mesta krävs det att någon pekar med hela handen hur vi ska prioritera, konstaterade en deltagare.

I planeringen inför en krissituation handlar det bland annat om att se över sjukvårdens bemanning. Nyckelpersoner behöver krigsplaceras, och för att skapa uthållighet med ett perspektiv på flera månader är det många funktioner som blir viktiga.

– Transporter med kollektivtrafik och lösningar för att ordna barnomsorg för våra medarbetare är två viktiga områden, konstaterade en deltagare.

Väl utvecklad F-samverkan

Situationen kräver också stor samverkan mellan olika aktörer. Sedan många år finns en välfungerande samverkan mellan ett stort antal aktörer vid kriser, kallad F-samverkan, en samverkan som blir viktig i en sådan här situation.

I ett läge när samhället är utsatt för stora påfrestningar och störningar kan de trygghetspunkter som kommunerna upprättar för invånarna få stor betydelse, även för Region Jönköpings län.

Kunskapshöjande dag

Dagen var tänkt som en kunskapshöjning inför den upprustning som hela Sverige nu ska göra av sin förmåga att försvara sig mot olika tänkbara hot och angrepp.

– Vi lyfter tillsammans hela den problematik som finns. Vi är en del av det civila försvaret och därför är det viktigt att vår organisation tränar på olika nivåer. Under resten av året kommer vi att genomföra flera övningar av sjukvårdens resurser att ta hand om patienter som ett led i Totalförsvarsövningen 2020. Målet är att vår organisation ska vara väl rustad för påfrestningar i både freds- och krigstid, säger Caroline Cherfan, beredskapschef i Region Jönköpings län.