Region Jönköpings län utbildar för krisberedskap och civilt försvar

Martin Axelsson, samverkansofficer inom Försvarsmakten, står framför en lysande Power Point med en Sverigeflagga.
Martin Axelsson, samverkansofficer inom Försvarsmakten, presenterade några av hotbilderna mot Sverige, men poängterade att vi aldrig kan lista ut exakt vad som ska hända. Foto: Alexandra Svedberg
Martin Axelsson, samverkansofficer inom Försvarsmakten, står framför en lysande Power Point med en Sverigeflagga.Caroline Cherfan, beredskapschef, Region Jönköpings länMia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.Charlotta Larsdotter, verksamhetsdirektör, Bra Liv

Tänk dig att elen bryts just nu och inte kommer tillbaka på flera månader – hur länge skulle du då klara dig utan bekymmer? Det och mycket mer fick regionstyrelsen och direktörerna inom Region Jönköpings län fundera på under en krisledningsutbildning onsdagen den 20 augusti 2019.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett Sveriges regioner i uppdrag att påbörja planering för civilt försvar igen. En viktig del i det är att höja kunskapen och utbildningen är ett led i det. Mycket av Region Jönköpings läns verksamhet är samhällsviktig och behöver fungera oavsett vad som sker, säger Caroline Cherfan, beredskapschef i Region Jönköpings län.

Ökar kunskapen

– Det är viktigt att vi ökar kunskapen nu, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande. Det är också viktigt att vi övar och är medvetna om vad som skulle kunna hända.

Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i omvärlden. Här har Region Jönköpings län flera viktiga uppgifter.

– Hälso- och sjukvården är viktig i totalförsvarsrollen, men också kollektivtrafik och annat, säger Fredrik Jonsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen. Här idag påbörjar vi säkerhetsskyddsarbetet, det vill säga hur vi hanterar information så att den inte hamnar i fel händer.

F-samverkan

Utbildningen hölls för alla ledamöter i regionstyrelsen och alla direktörer, alltså personer som skulle få en nyckelroll vid en eventuell kris. Temat för dagen var krisberedskap och civilt försvar. På schemat stod bland annat kriskommunikation och krisledningens roll.

Fredrik Jonsson från Länsstyrelsen berättade om f-samverkan, ett samarbete mellan samhällsviktiga aktörer. F-samverkans kärna består av Region Jönköpings län, Länsstyrelsen, polisen, SOS Alarm, kommunerna, Trafikverket och Försvarsmakten.

Ökande spänningar

Martin Axelsson från Södra militärregionen berättade om de ökande spänningar som ligger bakom regeringens försvarspolitiska inriktning. Han gick kort igenom vilka hotbilder som är tydligast för Sverige just nu, och presenterade ett antal olika scenarier som deltagarna fick fundera på. Han berättade att hoten kan vara både militära och destabiliserande genom exempelvis cyberattacker och påverkansoperationer.

– Slaget om verkligheten sker i medierna, säger han. Vi behöver hela tiden tänka: vem vill att jag ska veta detta och varför? Det handlar om signalvärden. Det är sällan information kommer ut av en slump.

Han poängterade att det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända.

– Det enda man kan vara säker på att vi kommer att bli överraskade. Frågan är hur vi hanterar det. Även om planerna skiter sig då så är det mycket värt att planera för då har man åtminstone tänkt igenom det.  

Tankeställare

En av deltagarna var Charlotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv. Hon fick en tankeställare och jämförde med hur hon minns att det var förr, under kalla kriget.

– Vi har ju inte haft krig på länge, men vi som varit med ett tag minns ju exempelvis hur man respekterade de värnpliktiga, man plockade alltid upp en värnpliktig som liftade. Det fanns fältsjukhus som inte finns idag. Idag är det våra vårdcentraler och sjukhus som militären behöver vända sig till vid en eventuell belägring. Den här dagen hjälper oss att se en eventuell hotbild.